Terrorirünnakuid või terrorirünnakute ohtu on tunnistatud olukordadeks, mis ”ohustavad rahva eluvõimet". Terrorirünnakute eesmärk on vägivalla ja hirmutamise kasutamine ideoloogiliste või poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Sellisena võivad need ohustada inimeste, valitsusasutuste või ametnike füüsilist turvalisust ning häirida ühiskonna normaalset toimimist.

Terrorirühmituste tegevus või tõsise terrorirünnaku oht ei pea hõlmama kogu riigi territooriumi. Isegi kui oht puudutab ainult ühte riigi piirkonda, võib see õigustada inimõigustest erandi tegemist. Sellisel juhul peab riik põhjendama kõigi meetmete vajalikkust, sealhulgas ka väljaspool seda piirkonda kehtivate meetmete vajalikkust.

Eestis lubab erakorralise seisukorra seadus kehtestada teatud põhiõiguste piiranguid, kui terroristlikust tegevusest tuleneb oht põhiseaduslikule korrale. Seaduses on välja toodud, milliseid konkreetseid õigusi saab piirata ja millised mitte.

märge Tõsiste terrorirünnakute oht peab olema piisavalt tõendatud ja meetmed peavad olema kehtestatud konkreetselt selle ohuga võitlemiseks. Terroriohtu ei saa kasutada kodanikuühiskonna, aktivistide või poliitiliste oponentide terroristideks või terrorismi toetajateks kuulutamiseks ja nende töösse sekkumiseks. Seda ei saa kasutada ka politseikontrolli teostamiseks elanikkonna või teatud inimrühmade, näiteks välisriikide kodanike või muude rühmade üle diskrimineerivatel alustel.

Piiravad meetmed

Riigid võivad tõsise terrorirünnaku ohu vähendamiseks kasutusele võtta mitmeid meetmeid. Need meetmed on sageli seotud vabaduse võtmisega, laiendades kinnipidamise aluseid või pikendades maksimaalseid kinnipidamisaegu. Samuti piiravad riigid sageli liikumisvabadust ning laiendavad õiguskaitseasutuste järelevalve- ja uurimisvolitusi, tehes erandeid õigusest eraelu austamisele. Kõik meetmed peavad olema vajalikud ja proportsionaalsed hädaolukorrast tuleneva ohuga.

näide Pärast terrorirünnakut võib riik teha erandeid õigusest era- ja perekonnaelu ja kodu ning sõnumite saladuse austamisele ning võtta ilma kohtuotsuseta meetmeid, nagu läbiotsimised ja vahistamised, või laiendada jälitusvolitusi. Neid meetmeid ei saa meelevaldselt kasutada inimeste vastu, kelle osas puuduvad tõendid selle kohta, et nad on seotud terroristliku tegevusega, või elanikkonna massilise jälgimise teostamiseks.

Hädaolukorra meetmed peavad olema tõhusad ohu kõrvaldamisel ja nende rakendamist ei saa meelevaldselt laiendada.

näide Pärast terrorirünnakut võib riik teha erandi õigusest isikuvabadusele, pikendades kinnipidamise maksimumaega. Need pikendamised peavad aga olema põhjendatud ja proportsionaalsed. Tähtajatu kinnipidamine ilma kohtuliku läbivaatamise võimaluseta on tõenäoliselt ebaproportsionaalne ja rikub õigust isikuvabadusele isegi hädaolukorras.

Piiravate meetmete erandlik olemus

Uurimised terrorirünnakute ärahoidmiseks või terroriorganisatsioonide tabamiseks on osa õiguskaitseorganite pidevast tööst. Tavalist igapäevast uurimistegevust ei tohiks segi ajada erakorraliste meetmetega. Tavalised uurimistoimingud peavad olema täielikult kooskõlas inimõigustega.

Inimõigustest erandite tegemine ja meetmed, mida võetakse kasutusele vastuseks terroritegevusele või terrorirünnakute tõsisele ohule, on erandlikud ja neid ei tohiks laiendada või integreerida üldisesse terrorismivastasesse võitlusesse. Erandite tegemine peatab inimõigustega seotud kohustuste täitmise ja seetõttu tuleks seda kasutada ainult hädaolukorrale reageerimiseks ja ainult niivõrd, kuivõrd see on hädaolukorra lahendamiseks hädavajalik. Kõiki erandeid tuleks kohaldada ainult seni, kuni hädaolukord kestab ja kuni see on vajalik, kuna tavameetmed ei ole tõhusad.

Kõiki erakorralisi meetmeid, sealhulgas seda, kas terrorioht on endiselt piisavalt tõsine, et õigustada erandite tegemist, tuleb korrapäraselt läbi vaadata.

Mittediskrimineerimine

Erandid ja terrorismiohule reageerimiseks kasutusele võetud meetmed ei saa olla diskrimineerivad. See tähendab, et riigi poolt kasutatud meetmed peavad tegelikkuses olema suunatud hädaolukorra lahendamisele ja neid ei saa kohaldada ainult teatud inimrühmade suhtes nende kodakondsuse, elukoha, usuliste veendumuste või muude sarnaste põhjuste alusel.

näide Vastuseks terroriohule teevad riigid sageli erandi õigusest isikuvabadusele, laiendades kinnipidamise aluseid või pikendades maksimaalseid kinnipidamisaegu. Selliseid meetmeid ei saa kohaldada ainult teatud inimrühmade suhtes, näiteks terrorismis kahtlustatavate suhtes, kes on välisriigi kodanikud või teatud religiooni esindajad, kui neid ei kohaldata ka kodanikest kahtlustatavate suhtes.

Materjalid

Viimati uuendatud 28/04/2023