Kuidas vaadatakse läbi sinu avaldust?

Kui volinik on algse avalduse kätte saanud, vaadatakse, kas see avaldus on täielik ja kas see kuulub voliniku pädevusalasse. Voliniku poole pöörduv isik peab avalduses esitama faktilised asjaolud, mille alusel võib eeldada, et toimunud on diskrimineerimine.

Selleks, et arvamust anda, on volinikul õigus saada informatsiooni kõigilt, kes võivad omada kriminaalasja diskrimineerimisasja asjaolude selgitamiseks vajalikku informatsiooni, ja nõuda kirjalikku seletust väidetava diskrimineerimisasja asjaolude kohta, ja samuti nõuda dokumentide või dokumentide koopiate esitamist voliniku poolt seatud tähtaja jooksul. Õigus saada informatsiooni sisaldab ka informatsiooni arvutatud, töötajale makstud või makstava  tasu kohta, tasustamise tingimusi ja teisi hüvitisi. Volinik pöördub menetluse käigus kolmandate isikute poole üksnes juhul, kui selleks on olemas kannatanu nõusolek. 

Volinik vaatab asjad läbi kirjaliku menetluse käigus, mis tähendab, et suulist arutamist ei toimu.

Viimati uuendatud 11/04/2024