Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes jälgib soolise võrõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Volinik teostab järelevalvet nii avalikus kui ka erasektoris. Volinik seisab naiste ja meeste võrdsuse eest. Lisaks seisab volinik selle eest hea, et erinevate vähemusgruppide esindajaid ei koheldaks ebavõrdselt.

Volinik seisab naiste ja meeste võrdsete võimaluste eest, sealhulgas ka selle eest, et kedagi ei koheldaks halvemini perekondlike kohustuse täitmise või lapsevanemaks olemise tõttu. Lisaks seisab volinik hea selle eest, et võrdsed võimalused oleksid kõigil inimestel sõltumata nende rahvusest (teatud juhtudel ka keeleoskusest), etnilisest kuuluvusest, rassist, nahavärvist, usutunnistusest või veendumistest, vanusest, puudest või seksuaalsest sättumusest, sotsiaalsest seisundist või seetõttu, et nad esindavad töötajate huve, kuuluvad töötajate ühingutesse, täidavad kaitseväeteenistuse kohustust või töötavad osalise tööajaga või teevad renditööd. Volinik seisab ka Eestis töötavate Euroopa Liidu kodanike ning nende perekonnaliikmete võrdsete võimaluste eest.

Voliniku ülesanne on juhtida tähelepanu Eesti ühiskonnas esinevale ebavõrdsusele. Tal on õigus teha ettepanekuid valitsusele, valitsusasutustele ja kohalikele omavalitsustele, samuti või anda soovitusi õigusaktide muutmiseks. Volinik nõustab ja abistab inimesi, kes kahtlustavad, et neid on diskrimineeritud.

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019