Mida õiguskantsler teie heaks teha saab?

Õiguskantsler saab:

1. Kontrollida, kas seadused ja määrused on kooskõlas põhiseaduse ja seadustega

Teil on õigus pöörduda õiguskantsleri poole, et kontrollida seaduse või määruse vastavust põhiseadusele ja seadustele.

2. Kontrollida ametiasutuse või ametiisiku tegevust

Teil on õigus pöörduda õiguskantsleri poole, kui leiate, et ametiasutus, ametiisik või muu avalikke ülesandeid täitev asutus või isik rikub teie põhiseaduslikke õigusi või vabadusi, kohtleb teid õigusvastaselt või hea halduse tava vastaselt.


3. Uurida väärkohtlemise juhtumit kinnises asutuses

Kui leiate, et teid väärkoheldakse kinnipidamisasutuses, võite pöörduda õiguskantsleri poole ja paluda kontrollida asutuse või ametniku tegevust. Väärkohtlemine on piinamine või muu julm, ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus.

4. Korraldada diskrimineerimisjuhtumite puhul lepitusmenetluse 

Kui leiate, et teid diskrimineeritakse soo, rassi, rahvuse, nahavärvuse, keele, päritolu, religiooni või religioossete vaadete, poliitiliste või muude veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse või muu seaduses nimetatud tunnuse tõttu, võite pöörduda õiguskantsleri poole. Õiguskantsler saab osapoolte vahel korraldada lepitusmenetluse.

5. Algatada kohtuniku vastu distsiplinaarmenetluse

Kui leiate, et kohtunik rikub teie kohtuasja lahendades oma ametist tulenevaid kohustusi, võite esitada avalduse õiguskantslerile. Õiguskantsleril on õigus teie avalduse põhjal algatada distsiplinaarmenetlus kohtuniku vastu.

 

Õiguskantsler saab täita vaid neid kohustusi, mis on kirja pandud põhiseaduses ja õiguskantsleri seaduses.

Õiguskantsler ei saa:

  • omal algatusel alustada lepitusmenetlust diskrimineerimisjuhtumi lahendamiseks
  • lahendada avaldust, kui samas asjas on jõustunud kohtuotsus, süüteomenetlust või kohtumenetlust lõpetav määrus või kohtuvälise menetleja otsus väärteomenetluses
  • lahendada avaldust, kui selles märgitud asjaolusid käsitletakse samal ajal kohtumenetluses, süüteomenetluses või kohtueelses kohustuslikus kaebemenetluses
  • tühistada või muuta kohtu, riigiasutuste või teiste avalikke ülesandeid täitvate isikute ja asutuste otsuseid
  • uurida kohtuasjade tõendeid
  • määrata karistusi järelevalvealustele asutustele ja isikutele;
  • mõista välja inimõiguste rikkumise eest hüvitist;
  • kirjutada teie eest avaldust kohtule või teistele asutustele ja isikutele ning koostada juriidilisi dokumente;
  • esindada teid Euroopa Inimõiguste Kohtus või mõnes muus rahvusvahelises organis.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024