Kuidas õiguskantsleri poole pöörduda?

Kindlat vormi täitma ei pea.

Õiguskantsleri veebilehel on avalduse vorm, mis aitab teil oma pöördumist paremini struktureerida.

Avalduse vorm

Avalduse võite saata ka aadressil info@oiguskantsler.ee. 

Keel

Õiguskantsleri töökeel on eesti keel. Ametlik vastus või õiguskantsleri arvamus esitatakse üldjuhul eesti keeles. Sellegipoolest saabon õiguskantsleri veebilehel saidil ka võimalikus esitada avalduset ka inglise ja vene keeles.

Sisu

Avaldus peab sisaldama:

  • avaldaja ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime
  • avaldaja kontaktandmeid
  • probleemi kirjeldust

Selleks et kontrollida õigustloova akti põhiseadusele ja seadusele vastavust:

  • märkige ära õigustloova akti pealkiri ja säte, mille põhiseadusele ja seadusele vastavust palute kontrollida
  • milles seisneb õigusakti vastuolu põhiseaduse ja seadusega
  • selgitage, kas olete samas küsimuses pöördunud ka mujale, ning kui olete, siis milline on olnud selle tulemus

Avaldus ametiasutuse tegevuse kontrollimiseks:

  • selgitage rikkumise iseloomu selgelt ja täpselt
  • kui võimalik, lisage asjasse puutuv kirjavahetus ametiasutusega ning teisi dokumente, mis rikkumist selgitavad

Teie avaldus ei pea olema juriidiliselt täpne, kuid püüdke oma probleemi võimalikult põhjalikult selgitada.

Dokumendid

Võimaluse korral lisage oma avaldust puudutavad dokumendid. 

Tähtajad

Õiguskantsler võib jätta avalduse läbi vaatamata, kui see on esitatud pärast ühe aasta möödumist ajast, mil avaldaja sai teada või oleks pidanud teada saama, et avalikke ülesandeid täitev isik või asutus rikkus tema õigusi.

Õiguskantsler võib jätta diskrimineerimisvaidluse läbi vaatamata, kui avaldus on esitatud pärast nelja kuu möödumist ajast, mil avaldaja sai teada või oleks pidanud teada saama väidetavast diskrimineerimisest. 

Aadress

Avalduse võib esitada veebilehe kaudu või e-posti teel, samuti postiaadressil:

Eesti Vabariigi Õiguskantsler
Kohtu 8
15193 Tallinn
Eesti

Tasuta õigusabi

Õiguskantsleri poole pöördumiseks ei ole teil õigust tasuta õigusabile. Kui te ei ole kindel, kas õiguskantsler on õige institutsioon, kelle poole pöörduda, küsige nõu Õiguskantsleri Kantseleist. Kirjutada võib e-posti aadressil info@oiguskantsler.ee, helistada telefonil +372 693 8404 või broneerida aeg tasuta vastuvõtule. 

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024