Õiguskantsler on ainuisikuline ja sõltumatu põhiseaduslik institutsioon, kelle ülesanne on seista selle eest, et Eestis kehtivad seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ja et Eesti inimeste põhiõigused ja -vabadused oleksid kaitstud. Õiguskantsler on eraldiseisev valitsusest, Riigikogust ja kohtutest.

Õiguskantsler kontrollib, et avalikke ülesandeid täitvad asutused ja ametnikud ei rikuks oma tegevusega ja inimestega suhtlemisel põhiseadusest tulenevaid õigusi ja vabadusi, samuti seadusi ja teisi õigustloovaid akte ning hea halduse tava. Õiguskantsler kaitseb inimest avaliku võimu ja ametnike omavoli eest. Kui õiguskantsler leiab, et seaduse või muu õigustloova akti sättel on negatiivne mõju põhiõiguste ja -vabaduste kaitsele või hea halduse tavale, võib ta teha ettepaneku selle muutmiseks.

Õiguskantsler saab lahendada ainult neid põhiõiguste ja -vabaduste rikkumisega seotud kaebusi, mis puudutavad Eesti riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või muu avalikke ülesandeid täitva isiku või asutuse tegevust. Õiguskantsler saab lahendada ka eraisikutevahelisi diskrimineerimisvaidlusi. Kõigil teistel juhtudel peaksite kaebuse esitama konkreetse küsimusega tegelevale muule asutusele (näiteks politseile, tsiviilkohtule, Andmekaitse Inspektsioonile jne).

Materjalid

Viimati uuendatud 02/03/2019