Juurdepääs kaupadele ja teenustele

Kaupu ja teenuseid tuleb ilma igasuguse diskrimineerimiseta jagada kõigile võrdselt. Diskrimineerimise keeld kehtib kõikidele kaupade ja teenuste osutajatele, kuuluvad need kas riigile või kohalikule omavalitsusele, või on need eraomandis.

Sulle ei tohi keelata kaupu või teenuseid vaid selle tõttu, et kuulud teatud rassi, rahvusesse, religiooni, või muude objektiivsete omaduste tõttu.

Kaubad ja teenused

Kaubad ja teenused kaasavad asjade ostmist ja müümist kauplustes, turgudel ja mujal, või restoranidesse, kohvikutesse, baaridesse, hotellidesse ja lõbustusasutustesse, nagu klubidesse, kinodesse, teatritesse või spordiasutustesse, nagu näiteks jõusaalidesse, ujulatesse jne minemist. See kaasab ka juurdepääsu pankade, kindlustusseltside ja teiste teenuste osutajate poolt pakutud teenustele.

Ulatus

Diskrimineerimine kaupade ja teenuste pakkumisel võib sisaldada juhtumeid, kus teenuse osutaja keeldub kaupa müümast või teenust osutamast. Diskrimineerimine selles kontekstis võib ka sisaldada alandavaid või solvavaid märkusi, teistsuguste lepingutingimuste pakkumist, näiteks kõrgemat hinda vaid selle pärast, et oled teatud vanuses, teatud rassist või teatud seksuaalse sättumusega, või sul on teisi objektiivseid omadusi, mis on keelatud diskrimineerimise alused.

näide Kino ei või keelata sulle sisenemist selle pärast, et oled ratastoolis. Klubi ei või kehtestada erinevat piletihinda selle pärast, et oled meessoost, kuna see rikub diskrimineerimise keeldu.

Eestis kehtivad võrdse kohtlemise seadus ja soolise võrdõiguslikkuse seadus ka kaupadele ja teenustele juurdepääsul, tagades kombineeritult kaitse diskrimineerimise eest bioloogilise või sotsiaalse soo,  rassi või etnilise päritolu  alusel. Lisaks keelab Eesti Vabariigi põhiseadus diskrimineerimise alusest olenemata. Kuid teatud juhtudel võivad kaupade ja teenuste osutajad valida teatud liiki kliente, rakendades  tõelise nõude erandit.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Diskrimineerimise keeldu rikutakse, kui sulle keelatakse juurdepääsu kaupadele või teenustele, või kui saad neid halva kvaliteediga vaid selle pärast, et kuulud teatud rassi või rahvusesse, või oled puudega, või on sul teisi omadusi, mis kuuluvad keelatud diskrimineerimise aluste hulka.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sind on diskrimineerinud eraõiguslik kaupade müüja või teenuste osutaja, võid esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile, või finantsinspektsioonile, kui asi puudutab pankasid, kindlustusseltse jne. Kaebuse võib esitada ka tsiviilkohtule.

Kui usud, et sind on diskrimineerinud riiklik või munitsipaalne kaupade müüja või teenuste osutaja, võid esitada kaebuse ka kõrgemale institutsioonile, ning hiljem halduskohtule.

Lisaks on võimalik pöörduda arvamuse saamiseks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku või õiguskantsleri poole.

Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 26/06/2019