Sideteenuste kasutuse jälgimine

Sideteenuste kasutuse jälgimine tähendab seda, et kogutakse ning talletatakse teavet selle kohta, millal ja kuidas sa kasutad telefoni, e-posti ning internetti.

Jälgimistegevus võib muuhulgas sisaldada:

  • e-kirjade süstemaatilist registreerimist ja lugemist
  • külastatud internetilehekülgede puhverdamist, külastuse aja ning kestuse registreermist
  • telefonikõnede pealtkuulamist ning salvestamist
  • andmete analüüsi, andmebaasidesse lisamist ja nendes säilitamist määratud ajaperioodi vältel

Jälgimise eesmärk

Tööandjad võivad teatud tingimustel töötajate sidekasutust jälgida, kui see teenib õiguspärast eesmärki. Selleks võib olla näiteks tööandja soov hoida ära ärisaladuste lekkimist konkurentidele või kaitsta oma vara varguste või selle eest, et töötajad seda liiga sagedalt isiklikel eesmärkidel kasutavad. 

Jälgimisest teavitamine

Pea meeles, et tööandja peab sind toimuvast jägimisest informeerima ja sinu soovil võimaldama sul kogutud andmetega tutvuda. Erandlikel juhtudel, mil teavitamine võib takistada jälgimise eesmärgi saavutamist, võib jätta jälgimisest teavitamata. 

näide Kui tööandja kahtlustab, et mõni töötaja jagab konfidentsiaalset informatsiooni, nagu näiteks ärisaladusi teiste firmadega või varastab firma vara, võib kahlusaluste varjatud jälgimine piiratud aja vältel olla õigustatud. 

See, et su tööandja kannab teenuste osutamisega kaasnevad kulud või töökohal kasutatavad seadmed kuuluvad talle, ei tähenda, et ta võiks rikkuda töötajate õigust privaatsusele. Samas võivad tööandjad sise-eeskirjades reguleerida töötajate sidevahendite kasutust. 

Milliseid põhiõigusi võidakse rikkuda?

Tööandjapoolne sidevahendite kasutuse jälgimine riivab sinu õigust privaatsusele. Kuid ainult õigusvastane riive kujutab endast õiguse rikkumist. Pea meeles, et õigus privaatsusele kaitseb nii:

  • sidevahendite kasutust tööülesannete täitmise käigus
  • sidevahendite kasutust isiklikel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui oled tööandjaga kokku leppinud, et ei kasuta töökohale kuuluvaid sidevahendeid isiklikuks suhtluseks või internetis otsingute tegemiseks

Kas sidevahendite kasutust on jälgitud õiguspäraselt?

Selleks, et hinnata, kas sidevahendite kasutust on jälgitud õiguspäraselt ja kas sinu eraelu puutumatust on piisavalt austatud, vaata küsimusi allpool! Kui üks sinu vastustest nendele küsimustele on eitav, võidi sinu eraelu puutumatust rikkuda. Sel juhul on sul õigus kaevata. Loe lisaks selle kohta kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019