Kuidas saada teavet enda kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta?

Taotlus andmete kasutajale

Sul on õigus saada andmetöötlejalt järgmist teavet:

  • milliseid andmeid on sinu kohta kogutud
  • millistele isikutele või asutusele on neid andmeid avaldatud
  • mis on andmete töötlemise eesmärk, õiguslik alus ja milliseid meetodeid on töötlemisel kasutatud

Loe lisaks isikuandmetele juurdepääsu kohta.

Kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui andmetöötleja on keeldunud võimaldamast sulle juurdepääsu sinu kohta käivatele andmetele, on sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Oma kaebuses peaksid ära tooma: 

  • milliste toimingute tegemist andmetöötlejalt ootad
  • võimaluse korral ka selle, milliseid norme on juurdepääsu võimaldamisest keeldudes rikutud
  • peamised argumendid, miks peaks andmetöötleja võimaldama sulle juurdepääsu andmetele
  • vajalikud asjakohased dokumendid oma avaldumise toestamiseks

Edasi kaebamine halduskohtule

Kui sa ei ole rahul Andmekaitse Inspektsiooni otsusega, võid selle vaidlustada halduskohtus ning võid lisaks küsida hüvitust Andmekaitse Inspektsiooni keeldumise eest. Halduskohtumenetluse seadustikust võid saada lisainformatsiooni selle kohta, kuidas valmistada ette oma avaldust ja tutvuda ka teiste nõuetega. 

Halduskohus hindab seda, kas andmete kasutaja toimis õiguspäraselt, ning vajadusel võib kohustada Andmekaitse Inspektsiooni nõudma andmete kasutajat andma juurdepääsu sinu terviseandmega seonduvale teabele. Kohus võib määrata ka hüvitise , kui oled seda taotlenud.

Materjalid

Viimati uuendatud 07/08/2019