Kuidas kohaldada andmetöötleja suhtes haldus- või kriminaalvastutust?

Kui arvad, et terviseandmete töötleja on töödelnud sinu andmeid õigusvastaselt, võid algatada menetluse andmetöötleja suhtes haldus- või kriminaalvastutuse kohaldamiseks vastavalt haldusmenetluse seadusele või kriminaalmenetluse seadustikule.  

Haldusrikkumine

Kui andmetöötleja on rikkunud oma tegevusega sinu õigusi, võid pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole kaebusega ning paluda kohaldada andmetöötleja suhtes haldusvastutust. Oma pöördumises peaksid selgitama, milles seisnes andmetöötleja õigusrikkumine ja oma argumente veenvalt tõendama. Andmekaitse Inspektsioon võib tunnistada, et sinu suhtes on toime pandud haldusrikkumine ning nõuda, et rikkumine lõpetatakse ja/või määrata rikkujale rahalise karistuse. Varalist hüvitist see vastutuse liik aga ei paku.

Kriminaalvastutus

Kui sinu andmete õigusvastase töötlemisega kaasnenud õigusriive on tõsine või kui see kujutab endast ohtu ühiskondlikule turvalisusele, on võimalik, et sellega on toime pandud mõni karisusseadustiku alusel karistatav süütegu. Sellisel juhul peaksid esitama süüdistuse uurimisasutusele või prokuratuurile. Sealjuures peaksid ära märkima, millise süüteo on andmetöötleja sinu meelest toime pannud ja seda veenvalt põhjendama. Samuti peaksid selgitama, millist kahju on andmetöötleja sulle sellega põhjustanud. 

Uurimisasutus või prokuratuur võib selle tulemusena algatada andmetöötleja vastu kriminaalmenetluse ja teavitada sind sinu kui kannatanu õigustest nõuda materiaalse ja mitterahalise kahju hüvitamist tsiviilkohtumenetluse korras.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019