Kuidas saada teavet enda kujutise kasutamise kohta?

Päring andmetöötlejale

Sul on õigus saada andmetöötlejalt järgmist teavet oma pildi kasutamise kohta:

  • Milliseid kujutisi sinust on kogutud ning salvestatud?
  • Millistele teistele isikutele või asutustele on salvestatud kujutisi avaldatud? 
  • Mis on kujutiste jäädvustamise ning edasise kasutamise eesmärk, õiguslik alus ja milliseid meetodeid on töötlemisel kasutatud?

Loe andmete juurdepääsu kohta.

 

Kaebus Andmekaitse Inspektsiooni

Kui andmetöötleja on keeldunud sulle nimetatud teavet andmast, on sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Oma kaebuses peaksid ära tooma: 

  • Milliste toimingute tegemist andmetöötlejalt ootad? 
  • Võimaluse korral ka selle, milliseid isikuandme kaitse seaduses leiduvaid norme on juurdepääsu võimaldamisest keeldudes rikutud. 
  • Peamised argumendid, miks andmetöötleja peaks võimaldama sulle juurdepääsu andmetele.
  • Vajalikud asjakohased dokumendid oma avalduse põhjendamiseks.

Andmekaitse Inspektsioon hindab, kas andmetöötleja on käitunud teabe andmisest keeldudes õiguspäraselt ja vajaduse korral nõuab andmete avaldamist. 

Kaebus Halduskohtusse

Kui sa ei ole Andmekaitse Inspektsiooni tegevusega rahul, on sul võimalus tehtud toimingud ja langetatud otsused vaidlustada halduskohtus ja lisaks nõuda tehtud toimingu või langetatud otsusega kaasnenud kahju hüvitamist. Selle kohta, kuidas Andmekaitse Inspektsiooni tegevust halduskohtus vaidlustada, leiad rohkem informatsiooni halduskohtumenetluse seadustikust.

Halduskohus hindab, kas andmetöötleja on käitunud õiguspäraselt ja vajadusel kohustab Andmekaitse Inspektsiooni nõudma andmetöötlejalt andmete avaldamist. Juhul, kui sa oma hagis seda nõudnud oled, võib kohus nõuda ka kantud kahjude hüvitamist.

Materjalid

Viimati uuendatud 11/04/2024