Õigus tutvuda enda andmetega

Sul on õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega, sõltumata sellest, kes need on avaliku või eraõigusliku asutuse valduses. Samas näeb seadus ette erandid olukordades, kus andmete avaldamine kahjustaks mõnda olulist avalikku huvi.

Üldreeglina ei tohiks juurdepääsu enda andmetele piirata, olgu need mõne avaliku või eraõigusliku asutuse (vastutava töötleja) valduses. Sealjuures ei tohiks juurdepääsu andmisega ka viivitada.

Erandid

Siiski võib seaduses ette nähtud juhtudel juurdepääsu andmisest keelduda või seda piirata, kui see on vajalik mõne muu olulise huvi kaitseks, nagu näiteks avaliku korra tagamise või kuriteoennetuse, avaliku ohutuse, riikliku julgeoleku, terrorismivastase võitluse, ja teiste isikute õiguste tagamise huvides.

näide Kui soovid tutvuda andmetega, mida politsei on sinu kohta kogunud, võib see olla vastuolus kriminaalmenetluse konfidentsiaalsuse põhimõttega. Seega võib vastutav avalik või eraõiguslik asutus juurdepääsu andmisest keelduda riikliku julgeoleku või kriminaalmenetluse tõhususe huvides. 

Õigus teha oma andmetest koopiaid

Kui mõni asutus on andnud sulle juurdepääsu sinu andmetele, peab sul olema ka õigus saada andmetest koopia. 

märge Sinu isikuandmete koopia peab sulle andma tasuta, välja arvatud kui soovid neid ebamõistlikult tihti või mitut paberkoopiat.

Materjalid

Viimati uuendatud 06/08/2019