Kui vaidlustad  uurimis ja operatiivtegevuste käigus täide viidud otsuseid ja/või toiminguid, kontrollivad ametivõimud nende meetmete õiguspärasust ja proportsionaalsust. Need toimingud on ka võinud põhjustada sulle varalist ja moraalsed kahju ja kannatusi. Kui neid on toime pandud õigusvastaselt, tuleb tekitatud kahju hüvitada. Sinu õigus otsida hüvitust sinu eraelu õiguse rikkumise korral on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduses.

Võid nõuda kahju hüvitamist, mis on põhjustatud õigusvastase jälgimisega vastavalt riigivastutuse seadusele. Selleks peaksid esitama nõude halduskohtule ning:

  • viitama asjassepuutuvatele õigusnormidele, mis annavad sulle õiguse hüvitist nõuda
  • tooma argumente selle kohta, millised sinu terviseandmeid omavate ametivõimude poolt tehtud toimingud olid õigusvastased või ebaproportsionaalselt rakendatud ning miks
  • nimetama rikutud õigusnorme
  • ära tooma oodatava hüvitise summa
  • lisama olemasolu korral asjassepuutuvaid dokumente, mis toetavad sinu arvamust

Võid täide viidud toimingute õiguspärasust vaidlustades ja hüvitist nõudes kohata takistusi. Riiklikud seadused ei paku tõhusat kaitset sinu andmetele juurdepääsul, sinu kaebusel potentsiaalse kuritarvitamise ja väärkasutamise vastu ja hüvitise taotlemisel operatiivtoimingutes. Loe sellest, kuidas vaidlustada ebatõhusat seaduslikku regulatsiooni.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019