Pealtkuulamist ja postisaladuse rikkumist võib teostada ainult eeluurimiskohtuniku loal, mis on antud kohtuotsuse vormis. Varjatud jälgimise toiminguteks, nagu näiteks varjatud videosalvestamiseks annab loa aga prokurör. Seega võid vaidlustada kas kohtumäärust või jälitusluba. Jälgimise menetluslikke aspekte saab vaidlustada prokuratuuris ning hiljem riigiprokuratuuris.

Eeluurimiskohtuniku otsuse edasi kaebamine

Võid eeluurimiskohtuniku otsuse edasi kaevata samas kohtus, mis väljastas loa jälgimistoimingute tegemiseks. Selleks peaksid koostama kirjaliku kaebuse otsuse vastu, milles peaksid ära tooma:

  • kohtu nime, kuhu kaebus esitatakse
  • kaebaja nime, menetlusseisundi, elukoha või asukoha ning aadressi
  • kohtu nime, mille otsust vaidlustatakse, otsuse kuupäeva ning menetlusosalise, kelle suhtes otsust vaidlustatakse
  • millist otsuse osa vaidlustatakse
  • kaebuses esitatud nõuete sisu ja nende põhjused
  • kaebusele lisatud dokumentide nimekirja

Peaksid kaebuse esitama 15 päeva jooksul kuupäevast, mil olid teavitatud kohtuotsuse tegemisest. Vastutav kohus vaatab kaebuse läbi ja kas: a) rahuldab selle ning, kui kohaldatav, määrab hüvitise vastavalt riigivastuse seadusele; b) edastab vaidlustatud kohtuotsuse ja kaebuse selle vastu koheselt vastava pädevusega kõrgema astme kohtule.

Prokuröri loa või menetluslike aspektide vaidlustamine

Kui soovid vaidlustada jälgimistegevuse menetluslikke aspekte või prokuratuuri poolt väljastatud luba, võid esitada kaebuse prokuratuurile või riigiprokuratuurile. Prokuröri korraldusi tuleb vaidlustada riigiprokuratuuris ning uurijate toiminguid prokuratuuris. Kui sa ei ole rahul kaebuse tulemusega, võid selle otsuse vaidlustada maakohtus.

Materjalid

Viimati uuendatud 09/06/2019