Lisaturvameetmeid kasutatakse sinu vastu ainult siis, kui see on vajalik – kui sa regulaarselt rikud vangistusseaduse või vangla sisekorraeeskirjades sätestatud nõudeid, rikud oma tervist, või on tõenäosus, et üritad enesetappu või põgeneda, kujutad ohtu teistele isikutele või vangla turvalisusele. Lisaturvameetmeid võib rakendada ka tõsiste rikkumiste ärahoidmiseks.

Lisaks võib ohjeldusmeetmeid kasutada sinu saatmisel. Jalaraudu võib kasutada ohjeldusmeetmena vaid sinu saatmisel või vanglasse paigutamisel. Ohjeldusmeetmeid ei või rakendada kauem kui 12 tundi.

Vangla personal võib kasutada vaid selliseid meetmeid, mis on selgesõnaliselt seadusega lubatud ning seadusega sätestatud tingimustel. Eestis on sellised tingimused sätestatud vangistusseaduses.

Erivarustuse ja teenistusrelva kasutamine vangla personali poolt on lubatud vaid ekstreemsetel juhtudel viimase abinõuna, kui kõik muud meetmed on ammendatud, et ära hoida kinnipeetava põgenemist, põgenenud kinnipeetava tabamiseks, relvastatud või muul moel ohtliku kinnipeetava neutraliseerimiseks või hoidmaks ära kallaletungi teistele inimestele vanglas. Erivarustuse ja teenistusrelva kasutamisel peavad vanglateenistuse ametnikud hoiduma isiku tervise kahjustamisest nii palju, kui see on konkreetsel juhul võimalik.

Keelatud ohjeldusmeetmed

Sinu suhtes ei tohi kunagi kasutada alandavaid või mõttetult valusaid ohjeldusmeetmeid, nagu näiteks raskeid kette. Füüsilist ohjeldamist ei tohi kunagi kasutada karistusena.

Tingimused

Vangla personal peab füüsilise ohjeldamise meetmeid kasutades arvesse võtma teatud reegleid. Need on:

  • Kas on ohtu, mis nõuab eri turvameetmete kasutamist?
  • Kas on teisi, vähem sunduslikke viise, millega tagada turvalisust ja korda?
  • Kas ohjeldamusmeetmed või muud turvameetmed on sobilikud arvestades olukorda ja isikut?
  • Kas meedet kasutati vaid nii kaua, kui see oli vajalik? 

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Kui eri turvameetmeid või ohjeldamist kasutatakse sinu puhul nende reeglite vastaselt, võib selle tulemuseks olla ebainimliku või alandavalt kohtlemise keelu rikkumine, või kõige rängematel juhtudel isegi piinamine. Kuid selleks, et sinu õigusi rikkuda, peab mõju, mille need meetmed jätavad sinu füüsilisele või vaimsele seisundile ulatuma teatud raskuse astmeni. 

näide Kui sulle pandi käerauad ühel korral 20-ks minutiks, kui sind viidi teise asukohta vanglas, ei riku see suure tõenäosusega sinu inimõigusi. Kuid kui pead vanglas süsteemselt kandma käeraudu iga kord, kui oma kambrist lahkud, rikub see suure tõenäosusega sinu õigusi.   

Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse vangla (inspektor-kontaktisiku kaudu 30 päeva jooksul). Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 19/09/2018