Vanglaametnikud võivad sinu vastu kasutada füüsilist jõudu ainult siis, kui see on seadusega lubatud ja olukorras vajalik. Eestis on jõu kasutamise volitused ja tingimused kirjeldatud vangistusseaduses.

Põhjused

Jõudu võidakse kasutada sinu vastu turvameetmena või tagamaks sinu ja teiste turvalisust või selleks, et ära hoida korratust. Üldiselt peetakse igasugust jõu kasutamist, mis ei ole otseselt vajalik, ebainimliku kohtlemise keelu rikkumiseks. Isegi kerge füüsilise jõu kasutamine võib rikkuda inimõigusi kui see riivab inimväärikust.

Tingimused

Vangla personal peab füüsilise jõu kasutamisel iga kord hindama teatud reegleid. Need on:

  • Kas oli ohtu, mis nõudis jõu kasutamist?
  • Kas oli teisi, vähem sunduslikke viise, millega tagada turvalisust ja korda?
  • Kas kasutatud jõu kogus oli sobilik arvestades olukorda ja isikut?
  • Kas jõudu kasutati vaid nii kaua, kui see oli vajalik? 

oluline Tulirelvade või jõu kasutamist või nendega ähvardamist ei või kasutada karistuse või sunnivahendina.

Menetlus ja kaitsemeetmed

Eesti seadused kehtestavad tulirelvade ja jõu kasutamiseks ranged reeglid. Tulirelvi on keelatud kasutada naiste ja alaealiste vastu, välja arvatud juhul, kui naine või alaealine põgeneb, kasutab tulirelvi, et osutada vastupanu vanglateenuse ametniku või teiste inimeste vastu või ründab vanglateenistuse ametnikke või teisi inimesi.

Hoiatus

Vastavalt Eesti seadustele peab tulirelva kasutamisele eelnema hoiatus relva kasutada või hoiatuslask. Eelneva hoiatuseta või hoiatuslasuta on tulirelva kasutamine lubatud edasilükkamatul juhul, tõrjumaks vahetut ja otsest ohtu elule või tervisele.

Tähelepanu

Tulirelva kasutav ametnik peab tagama, et selle kasutamine ei ohusta teisi isikuid.

Raport

Vastavalt Eesti seadustele peab vangla personal, iga kord kui sinu vastu kasutatakse füüsilist jõudu või teenistusrelva, selle kandma sinu registrisse. Andmed tuleb kanda registrisse vastavalt alusdokumentide, teistest andmekogudest saadud teabe, isikutelt ja asutustelt saadud teabe või vanglateenistuse tegevuse käigus saadud teabe alusel.

Arstlik läbivaatus

Kui sinu vastu on kasutatud füüsilist jõudu, peab arst sind läbi vaatama ja pead saama vajadusel meditsiiniabi niipea kui võimalik. Vastavalt Eesti seadustele  peavad tervishoiuametnikud sinu tervisliku seisundi üle vaatama peale sinu vastu kohaldatud vahetut sundi. Vahetu sunni kasutamise asjaolud ja tervisekontrolli tulemused tuleb salvestada.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Kui sinu vastu kasutatakse jõudu reegleid mitte järgides, võib see viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni. Kuid selleks, et see ulatuks ebainimliku või alandava kohtlemiseni, peab jõu kasutamise mõju sinu füüsilisele või vaimsele tervisele olema piisavalt ränk. 

näide Kui sind tõugatakse kergelt, kuna keeldud teise asukohta minemast, ei riku see suure tõenäosusega sinu õigusi. Kuid kui sind pekstakse rängalt ja ähvardatakse tulirelva kasutamisega, et tagada, et liigud teise asukohta, on sinu õigusi suure tõenäosusega rikutud.

Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule

Kui kinnipeetav on surnud ebaõige jõu kasutamise tõttu, on suure tõenäosusega tegemist õiguse elule rikkumisega. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata  seda, kas õigust elule on rikutud. 

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, võid vanglateenistuse otsuse kohta esitada vaide inspektor-kontaktisiku kaudu 30 päeva jooksul päevast, mil teadsid või oleksid pidanud teada saama vaidlustatavast haldusaktist või meetmest.

Sul on õigus pöörduda halduskohtusse hüvituseks vangla poolt tekitatud kahjule tingimusel, et oled eelnevalt esitanud hüvitistaotluse vastavalt riigivastutuse seaduses sätestatud menetluskorrale ja vangla on taotluse tagasi lükanud või ei ole seda rahuldanud ega tähtaegselt läbi vaadanud. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm