Kui usud, et sinu inimõigusi on sinu vanglas viibimise ajal rikutud, võid esitada sellise rikkumise eest kaebuse. See on oluline kestva rikkumise ärahoidmiseks, tulevase rikkumise välistamiseks või hüvitise saamiseks.

Mitte hiljem kui sinu vanglasse saabumisele järgneval päeval pead kohtuma vanglateenistuse ametnikuga, kes selgitab sulle sinu õigusi ja kohustusi kinnipeetavana. Sulle tuleb anda kirjalikku teavet seaduste kohta, mis reguleerivad sinu vangistuse täitmist, vangla sisekorraeeskirja kohta ja kaebuste esitamise korra kohta.

Loe lisaks järgmiste kõige levinumate kaebuste liikide kohta:

Kaebused tingimuste kohta vanglas

Kui usud, et vangla tingimused rikuvad sinu õigusi, peaksid kõigepealt kaebama vanglateenistusele. Kui arvad, et vanglateenistus ei ole sinu kaebusele korralikult reageerinud, peaksid edasi kaebama halduskohtule.

Kaebused vangla personali tegevuste või otsuste kohta

Kui usud, et vangla personali poolt tehtud otsus või tegevus rikkus sinu õigusi, peaksid esitama kaebuse vanglateenistusele. Vanglateenistuse ülesanne on vangistuse ja eelvangistuse täitmine, kriminaalhoolduse korraldamine ning järelevalve teostamine peale karistuse kandmist. Nad on kohustatud sinu avalduse läbi vaatama. 

Vastavalt Eesti seadustele võid tavaliselt vanglateenistuse otsuse 30 päeva jooksul selle saamisest edasi kaevata. Kirjaliku otsuse puhul peab edasikaebamise ajalimiit ja kord olema otsuses märgitud.

Sul on õigus esitada halduskohtule kaebus otsuse vastu, mis piirab vanglavälist kontakti ja vanglasisest suhtlemist vangistusseaduse § 251 alusel vastavalt haldusmenetluse seaduses  sätestatud menetluskorrale.

Kui sa ei nõustu kokkusaamise lõpetamisega ametniku või julgeolekuasutuse poolt, on sul õigus esitada julgeolekusasutusele kirjalik vaie vastavalt haldusmenetluse seaduses kehtestatud menetluskorrale või esitada kaebus halduskohtusse vastavalt halduskohtumenetluse seadustikus kehtestatud menetluskorrale.

Haldusakti või -meetme õigusvastasuse kindlakstegemiseks võib hagi esitada kolme aasta jooksul peale haldusakti väljastamist või haldusmeetme rakendamist.

Kui tahad kaevata vägivalla või potentsiaalse kuriteo üle, mille on toime pannud vanglaametnik, loe erimenetluse kohta.

Vangla direktori otsuste vaidlustamine

Üldiselt võid vaidlustada kõiki vangla direktori poolt tehtud otsuseid Justiitsministeeriumis. Kui seaduses ei ole teisiti sätestatud, tuleb administratiivakti või administratiivmeedet puudutav vaie esitada kolmekümne päeva jooksul alates sellest, kui said teada või oleksid pidanud administratiivaktist või -meetmest teada saama.

Kui vaie või avaldus lükatakse tagasi sellepärast, et sa ei eemaldanud vaides või avalduses puudusi määratud aja jooksul, ei ole sul õigust esitada halduskohtule hüvitise saamiseks avaldust seoses sama vaide või avalduse subjektiga.

Avaldus halduskohtule

Sul on õigus esitada halduskohtule kaebusi haldusaktide või -meetmete kohta, mida vangla on rakendanud eeldusel, et oled eelnevalt esitanud vaide vanglateenistusele või Justiitsministeeriumile, ja vanglateenistus või Justiitsminister on sinu vaide tagasi lükanud, vaide osaliselt rahuldanud, keeldunud vaiet vastu võtmast või ei ole asja lahendanud ettenähtud aja jooksul. Peaksid avalduse esitama 30 päeva jooksul päevast, mil otsuse kätte said.

Haldusakt peab sisaldama viidet haldusakti vaidlustamise võimaluste, koha, tingimuste ja korra kohta. Vaidlustamist puudutava viite puudumine ei mõjuta haldusakti kehtivust ega muuda selle vaidlustamise tähtaega, ega too kaasa teisi õiguslikke tagajärgi.

Sul on õigus kaevata halduskohtu otsus edasi ringkonnakohtusse 30 päeva jooksul peale kohtuotsuse kuulutamist. Loe lisaks oma õiguste kohta halduskohtus.

Edasikaebamine kõrgema astme kohtule

Eesti kohtusüsteem on kolmetasemeline, halduskohtuasjade puhul on see järgmine:

  • Halduskohtud
  • Ringkonnakohtud ja
  • Riigikohus

Tavaliselt võidakse sinu taotlust uurida kõigis kolmes astmes. Loe lisaks kaebustest halduskohtutes.

Kaebused teiste kinnipeetavate tegevuste kohta

Vangla personal ja vangla direktor vastutavad tingimuste ja korra eest vanglas. Seega, kui teised kinnipeetavad on sinu õigusi rikkunud, peaksid sellest teavitama vanglateenistust.
Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata teiste kinnipeetavate poolt toime pandud kuritegude üle.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm