Kui vangla personal või Vanglate Amet  või muud ametnikud on rikkunud sinu inimõigusi, võid taotleda, et sulle tehtud kahju heastatakse. Riigivastutuse seadus tagab avaliku võimu teostamise ja muude avalike ülesannete täitmise käigus rikutud õiguste kaitse, taastamise alused, menetluskorra ja tekitatud kahju hüvitamise (riigivastutus).

Selleks, et saavutada oma õiguste rikkumise heastamine pead esmalt:

  1. tõendama, et sinu õigusi rikuti
  2. nõudma hüvitist

Loe lisaks:

Menetluskord

Kui usud, et vangla personal või Vanglate Amet  on rikkunud sinu õigusi ja soovid saada hüvitist, peaksid kirjutama avalduse vanglateenistusele. Võid oma hüvitisnõude esitada koos üldise kaebusega oma inimõiguste rikkumise kohta (loe lisaks üldiste kaebuste menetluskorra kohta). Võid nõude esitada ka peale seda, kui vanglateenistus, kohus või mõni muu asutus on tõendanud, et sinu õigusi on rikutud.

Kui vanglateenistus vaatab läbi sinu avaldust, hinnatakse tavaliselt seda, kas sinu õigusi on rikutud ja nõutakse, et vangla personal rikkumise heastaks, kui see on vajalik ning oled palunud, et seda tehakse. Edasikaebamise menetluskord ja tähtajad peavad olema ära toodud otsuses.

Teiste asutuste osalus

Teatud olukordades võivad teised asutused tõendada, et sinu õigusi on rikutud. Sellisel juhul võid vanglalt hüvitist taotleda. Oma avalduses pead selgitama milline asutus on tõendanud, et sinu õigusi rikuti.

Edasikaebamine

Vanglateenistuse või vangla direktori otsust võib edasi kaevata halduskohtusse. Peaksid oma avalduse esitama 30 päeva jooksul alates päevast, mil otsuse kätte said. Edasikaebamise menetluskord ja tähtajad peavad olema ära toodud otsuses.

Haldusakt peab sisaldama viidet haldusakti vaidlustamise võimaluste, koha, tingimuste ja korra kohta. Vaidlustamist puudutava viite puudumine ei mõjuta haldusakti kehtivust ega muuda selle vaidlustamise tähtaega, ega too kaasa teisi õiguslikke tagajärgi. 

Hüvitamine kriminaalmenetluses

Kui sind tunnistatakse kriminaalmenetluses ohvriks, võid kriminaalmenetluses hüvitist küsida. Loe lisaks hüvitisest kuriteo ohvritele.

Heastamisvahendite liigid

Pea meeles, et heastamisvahendeid, mida võid saada, on mitut liiki. Sõltuvalt rikkumise tõsidusest võib seda heastada:

  • avaliku või kirjaliku vabandusega
  • sulle tehtud kahju ümberpööramisega
  • teatud rahasummaga

Sul on õigus taotleda kahju hüvitamist. See sisaldab nii varalise kahju (raha või vara) hüvitamist kui ka vaimsete kannatuste hüvitamist. Kui soovid saada teatud rahasummat, pead selgitama, miks küsid just sellist summat.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm