Erikaebused

Teatud olukordades pead oma kaebuse esitama eriasutustele, mis on mõeldud tegelema teatud konkreetse nõudeliigiga, nagu näiteks kuritegude uurimise või meditsiiniabi kvaliteedi hindamisega.

Üldiselt pead oma kaebuse esitama konkreetsele organile kui vangla juhtkonda ei peeta piisavalt kvalifitseeritud või sõltumatuks, et sinu kaebust läbi vaadata, ja kui on olemas teised asutused, mis on loodud seda liiki nõuete läbivaatamiseks.

Kõige levinumad erandid üldmenetlusele on:

Kaebus teise kinnipeetava poolt toime pandud kuriteo üle

Kui teine kinnipeetav on sinu suhtes toime pannud kuriteo, uurib seda uurija, kes on tavaliselt ka vangla koosseisuline töötaja. Uurimist teostatakse vastavalt kriminaalmenetluse seadustikule. Kui usud, et sinu vastu on toime pandud kuritegu, peaksid teavitama sellest vangla vanglateenistust. Nemad peaksid selle teabe edastama uurimise eest vastutavale ametnikule.

Kaebused vangla personali vägivalla üle

Kui oled olnud kaasatud vägivaldsesse konflikti vangla personaliga, peaksid kirjutama vaide vanglateenistusele.

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talitus tagab, et vangla personal hoidub seaduserikkumistest. Lisaks menetleb osakond rikkumisi, teostades järelevalvet vanglate üle ja jälgides kriminaalmenetlust vanglas kui ka kogub ja analüüsib teavet. Seega, kui oled olnud vangla personali poolse vägivalla ohver olnud, peaksid kirjutama kaebuse ka sisekontrolli talitusele.

Kaebused ebatõhusa kuriteo uurimise üle vanglas

Kui teine kinnipeetav paneb sinu vastu toime kuriteo ja sa usud, et kuritegu ei ole korralikult vangla uurija poolt uuritud – näiteks ei ole algatatud kriminaalmenetlust, kui see oleks pidanud olema algatatud, või et uurimine ei ole tõhus või sobiv – peaksid selle üle kaebama prokurörile.

Vangla personali poolt toime pandud vägivaldseid kuritegusid uurib Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talitus. Kui usud, et kuritegu ei ole korralikult uuritud, peaksid selle üle kaebama ka järelevalvet teostavale prokurörile.

Kui sa ei tea, millisele prokurörile kirjutada, võid oma kaebuse adresseerida üldiselt prokuratuurile. Sinu kaebus edastatakse asjassepuutuvale ametnikule prokuratuuris.

Kaebused meditsiiniabi kvaliteedi üle

Kui usud, et sulle antud meditsiiniabi ei olnud piisav või sobiv, või et arst ei täitnud oma kohustusi korralikult, peaksid esitama kaebuse Terviseametile.

Sul on võimalus

  • saada teisene arvamus teiselt arstilt
  • pöörduda teenust osutanud tervishoiuasutuse juhataja, kvaliteedijuhi või teenusejuhi poole
  • pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole, et saada eksperdihinnang sulle osutatud meditsiiniabi kohta
  • pöörduda kaebusega Terviseameti poole
  • teatud juhtudel algatada kriminaalmenetlus meditsiiniteenuse osutaja vastu ja/või tsiviilmenetlus kahju hüvitamiseks ja/või haldusmenetlus Sotsiaalministeeriumis
Kaebused töötingimuste kohta

Kui töötad vangis olles kas riigiasutuse või eraõigusliku tööandja heaks, lahendatakse kõik töösuhtega seotud vaidlused vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduses ja töölepingu seaduses sätestatud korrale. Võid esitada kaebuse ka Tööinspektsioonile.

Kaebused toidu halva kvaliteedi üle

Kui sulle antakse halvakvaliteedilist toitu (näiteks halvaksläinud tooteid või ebasobivalt valmistatud toitu jne) või on portsionid liiga väikesed, peaksid kõige pealt selle üle kaebama vanglateenistusele.

Kui vanglateenistus ei suuda või ei lahenda probleemi, võid edasi kaevata halduskohtule.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm