Korduv ümberpaigutamine

Sul peaks olema võimalik luua ja hoida kontakte vanglas ning väljaspool vanglat, osaleda õppetegevustes, teha tööd ning osaleda ka muudes tegevustes. Selleks peaksid saama olla pikemat aega ühes kohas.

Ümberpaigutamise põhjused

See ei tähenda, et sind ei võiks ümber paigutada teise kambrisse või vanglasse. Ümberpaigutamist võib kasutada meetmena, millega tagada sinu turvalisust, või vangla süsteemiga seotud halduspõhjustel, või kohtuotsuse täitmise režiimi muutusel. Kuid seda tuleks teha vaid põhjendatud põhjustel ning mitte sageli, et mitte teha sinu elu rajamist ühes kohas pikema aja jooksul võimatuks.

Sagedasemad ümberpaigutamised teise vanglasse või kambrisse võivad mõnel juhul olla vajalikud ja põhjendatud, näiteks:

  • kinnipeetava isikliku raviplaani täideviimiseks
  • vangistuse eesmärkide saavutamiseks
  • turvalisuse põhjustel

Kinnipeetava võib ümber paigutada avavanglasse tema nõusolekul, kui selgub, et kinnipeetava isikliku raviplaani kohaselt ei ole praktiline, kui kinnipeetav kannab oma karistust kinnises vanglas.

Kinnipeetava võib ümber paigutada kinnisesse vanglasse, kui ta ei täida vangistusseadusest või vangla sisekorraeeskirjast tulenevaid nõudeid, või paneb täide uusi rikkumisi. Kinnipeetavat võib ka avavanglast kinnisesse vanglasse ümber paigutada, kui see on vajalik, et saavutada vangistuse eesmärke.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Kui sind viiakse lühikese aja jooksul ühest kambrist või vanglast teise ilma tegeliku vajaduse ja hindamiseta, võib see põhjustada uue keskkonnaga kohanemise stressi ning viia sind kontakti uute ohtudega, iseäranis, kui kuulud haavatavate kinnipetavate gruppi. See võib viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni. Kuid selliste ümberpaigutamiste mõju sinu füüsilisele või vaimsele seisundile peaks jõudma teatud miinimumraskusastmeni.

Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus eraelule

Korduv vajaduseta ümberpaigutamine võib häirida normaalset igapäevaelu ja suhteid teiste kinnipeetavatega. See võib rikkuda sinu õigust eraelule.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sind paigutatakse ümber ilma põhjuseta või et sind ei paigutata ümber siis, kui see on vajalik, peaksid kaebama Vanglate Ametile. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Materjalid

Viimati uuendatud 24/09/2018