Kõiki kinnipeetavate vahelisi konflikte tuleks korralikult uurida. Sa peaksid koheselt vangla personali või juhtkonda teavitama, kui konflikt tekib. Vangla personal või juhtkond peab sinu kaebusele reageerima, olukorda uurima ning sarnaseid olukordi tulevikus ärahoidma.

Uurimiskohustus

Uurimine tuleks läbi viia põhjalikult, sõltumatult ja tõhusalt. Mida rängemad on konflikti tagajärjed, seda põhjalikumat uurimist on vaja. Kui teine kinnipeetav pani konflikti käigus sinu vastu toime kuriteo, peaks Vanglate Amet algatama kriminaaluurimise. Sellisel juhul tuleks koguda tõendeid ja teha otsuseid vastavalt kriminaalmenetluse seadustikus  välja toodud reeglitele.

näide Suulist solvangut tuleks uurida, kuid lühike uurimine piisab. Kuid kui kedagi pussitatakse kakluse käigus, peab uurija algatama kriminaalmenetluse, koguma tõendeid, küsitlema tunnistajaid jne.

Kui vanglaametnikku süüdistatakse kuriteos või ta on sinu vastu põhjendamatult jõudu kasutanud, peaks uurimise läbi viima Kaitsepolitseiamet.

Nõuded uurimisele

Uurimine peab olema tõhus. See tähendab, et:

  • uurimine peaks algama viivitamatult (niipea kui võimalik peale konflikti)
  • koguda tuleks kõik olemasolevad tõendid (pealtnägijate ütlused, arstlikud hinnangud jne)
  • uurimine peaks olema sõltumatu – vangla uurijad ei tohiks olla seotud ühegi osapoolega
  • uurimise lõpuks peaksid kõik konflikti osapooled olema identifitseeritud ning vajadusel karistatud

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Ebatõhus uurimine võib viia riigi kohustuse rikkumiseni hoida ära ebainimlikku või alandavat kohtlemist sinu vastu.

Õigus elule

Vanglas toimunud surmajuhtumi ebatõhus uurimine võib rikkuda õigust elule.

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse Vanglate Ametile. Kui kriminaalmenetlus on alustatud (või ei ole alustatud, kui oleks pidanud olema alustatud), peaksid kaebama prokurörile. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm