Teatud kinnipeetavate gruppe tuleb hoida teistest eraldatult. Seda tehakse, et tagada nende turvalisus, keda peetakse haavatavamaks. Nendesse gruppidesse paigutamine võib sõltuda sellistest isikut iseloomustavatest faktoritest nagu vanus, sugu või kõneall olevat isikut mõjutavast olukorrast nagu näiteks täide viidud kuriteost, nende usulistest tõekspidamistest, rahvusest, kohtuotsuse täitmise režiimist jne.

Grupid mida tuleb hoida eraldi

Eesti seadus kehtestab nimekirja kinnipeetavatest, keda tuleb kõigil aegadel teistest eraldi hoida:

  • mehed ja naised
  • alaealised ja täiskasvanud
  • vahistatud ja kinnipeetavad
  • isikud, keda nende endise ametialase tegevuse tõttu ähvardab kättemaksuoht

Erandkonnas, kui sind paigutatakse vangla haiglasse, võid kohtuda teiste kinnipeetavate gruppidega.

Eraldamise muud põhjused

Võib esineda olukordi, kui oled oma isikliku olukorra tõttu ahistamise või väärkohtlemise ohus. Erandjuhul võib vanglateenistus eraldada kinnipeetavaid määratlemata alusel.

Selliste põhjuste näited võivad olla:

  • sinu rahvus
  • sinu usk
  • sinu poolt toime pandud kuritegu (eriti seksuaalkuritegu)
  • sinu seosed/koostöö vangla personali või korrakaitsega

Vangla personali kohtustused

Kui vangla juhtkond ei ole teadlik ohust sinu turvalisusele sinu isiklike olude tõttu, peaksid sellest vangla juhtkonda otsekohe teavitama. Kuid kui oht sinu turvalisusele on ilmne või ettenähtav, peab vangla juhtkond sinu kaitsmiseks midagi ette võtma ilma sinu eripalveta.

oluline Vangla juhtkond ei või sind eraldada teistest kinnipeetavatest vaid sellepärast, et erined teistest, kui just eraldamiseks ei ole tegelikku vajadust.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Kui sind ei eraldata teistest kinnipeetavatest, kes võivad kujutada tõsist ohtu sinu turvalisusele ja oled selle tõttu vägivallale, ahistamisele või pidevatele ähvardustele haavatav, võib see viia ebainimliku või alandava kohtlemise keelu rikkumiseni. Kuid mitte igat väikest konflikti oma kambrikaaslastega ei peeta ohuks sinu turvalisusele.

näide Kui oled paigutatud kambrisse isikuga, kes palju vannub, ei riku see tõenäoliselt sinu õigusi. Kuid kui koged suulist ahistamist ja ähvardusi oma kambrikaaslastelt mitme kuu jooksul, kuid vangla juhtkond ei reageeri sinu kaebustele, võib selle tulemuseks olla sinu õiguste rikkumine isegi siis, kui tegelikku füüsilist vägivalda ei ole toimunud.

Loe lisaks kohustusest uurida ja ära hoida sellist kohtlemist.

Õigus elule

Kõige tõsisemates olukordades võib kinnipeetava teistest mitte eraldamine viia elukaotuseni.

Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigust elule on rikutud. 

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu õigusi on rikutud, peaksid esitama kaebuse Vanglate Ametile. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm