Vangla juhtkond võib piirata sidevahendite kasutamist, kuid ainult turvalisuse põhjustel või distsiplinaarmeetodina. Kuid need piirangud peaksid kestma vaid piiratud aja ja keelata ei tohiks kogu sinu vanglavälist suhtlust. Sellistel juhtudel tuleb väljastada ka eraldi kirjalik otsus, mis selgitab põhjuseid, pikkust ja võimalust piiranguid edasi kaevata.

Prokuröri või kohtu korraldus piirata kirjavahetust või telefoni kasutamist pannakse sinu isikliku toimikusse.

Proportsionaalsus

Teatud olukordades, kui sul keelatakse kirju saata ja telefonikõnesid teha ilma mõjuva põhjuseta, võib see rikkuda sinu õigust era- ja perekonnaelule, või kui sa ei saa selle tõttu ühendust oma advokaadiga, õigust õiglasele kohtumõistmisele.

Isegi siis, kui piirang suhtlemisele on seaduslik ja põhjendatud, võidakse sinu õigusi ikkagi rikkuda, kui piirangud ei ole sinu olukorras proportsionaalsed. Selleks, et hinnata, kas rikkumist on toimunud, tuleb arvesse võtta erinevaid asjaolusid, nagu näiteks:

  • keelu pikkust
  • seda, kas oli hädaolukord, mille tõttu oli vaja võtta ühendust isikutega väljaspool vanglat
  • kas ühenduse võtmiseks isikutega väljaspool vanglat oli teisi sobivaid viise jne

näide Kui sul ei lubatud teha telefonikõnesid, kuid said siiski suhelda oma perega kirjutades või telegramme saates, ei olnud sinu õigused tõenäoliselt rikutud. 

Kuidas kaevata

Kui usud, et sinu kirjavahetust piiratakse ilma individuaalse hindamise või mõjuva põhjuseta, või et piirangud on sinu olukorras liiga karmid, peaksid selle üle kaebama kas vangla juhile või Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale. Loe lisaks selle kohta, kuidas kaevata.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm