Kaasuse kokkuvõte

Beizaras ja Levickas vs Leedu


Euroopa Inimõiguste Kohus
14.01.2020

Asjaolud

Kaebajad on samasoolises suhtes. Hr Beizaras postitas oma Facebooki lehele foto, kus nad suudlevad. Foto läks levima, saades Leedus sadu kommentaare. Kommentaarid sisaldasid enamasti üleskutseid kaebajate “kastreerimiseks”, “tapmiseks”, “hävitamiseks” ja “põletamiseks” nende homoseksuaalsuse tõttu. Kaebajad üritasid MTÜ abiga edutult algatada kommentaaride autorite vastu kriminaalmenetlust. Siseriiklikud kohtud leidsid, et kaebajate käitumine oli olnud “ekstsentriline” ja tahtlikult provokatiivne.

Kaebus

Kaebajad väitsid, et neid diskrimineeriti seksuaalse sättumuse alusel ametivõimude keeldumise tõttu algatada uurimine hr Beizarase Facebooki lehele postitatud vaenulike kommentaaride osas. Samuti väitsid nad, et keeldumine ei jätnud neile võimalust õiguskaitseks.

Kohtuotsus

Kohus leidis, et kommentaarid mõjutasid kaebajate psühholoogilist heaolu ja väärikust. Kohtu hinnangul mängis kaebajate homoseksuaalne orientatsioon osa selles, kuidas ametivõimud neid kohtlesid. Keskendudes kaebajate „ekstsentrilisele käitumisele”, olid kriminaalkohtud oma otsustes sõnaselgelt viidanud nende seksuaalsele sättumusele. Nad olid isegi selgelt tauninud, et kaebajad avalikult demonstreerisid oma seksuaalset sättumust, keeldudes kohtueelse uurimise alustamisest viidates „traditsiooniliste pereväärtuste” kokkusobimatusele homoseksuaalsuse sotsiaalse aktsepteerimisega. Ametivõimude diskrimineeriv hoiak rikkus kaebajate õigust kaitsele rünnakute eest nende väärikusele. 

Seetõttu leidis kohus, et on rikutud konventsiooni artiklit 14 koostoimes artikliga 8, samuti konventsiooni artiklit 13, kuna kaebajatele ei võimaldatud tõhusat siseriiklikku õiguskaitsevahendit nende kaebuste osas eraelu rikkumise kohta diskrimineerimise tõttu nende seksuaalse sättumuse alusel.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm