Inimlik kohtlemine

Eeluurimisvangla valvurid ja juhatus ei või kohelda sind vahi all pidamise jooksul ebainimlikul või alandaval viisil. See tähendab, et nad ei või kasutada sinu vastu liigset jõudu. Nad ei või sind alandada ka teistel viisidel, näiteks kasutades alandavad keelekasutust või karistuviise, mis ei ole seadusega lubatud ja on keelatud inimõigustega. Nad peavad sind kaitsma ka kui teised vangid kohtlevad sind halvasti füüsiliselt või muul viisil.

Riigil peavad olema seadused ja määrused, mis selgitavad seda, millal vangla töötajad võivad jõudu kasutada ja mis viisil ning neil peab olema korralik väljaõpe, et hinnata vajadust jõu kasutamise järele.

Erandid

Kui sa ise füüsiliselt ründad valvureid või teisi kinnipeetavaid ja ei pea kinni eeluurimisvangla sisekorraeeskirjadest, võivad valvurid kasutada füüsilist jõudu sinu ohjeldamiseks ja selleks, et kaitsta vigastuste eest sind, neid ennast ja teisi kinnipeetavaid. Kuid nad ei tohiks kasutada rohkem füüsilist jõudu, kui on vaja sinu ohjeldamiseks ja selleks, et sundida sind eeskirju järgima.

Arstlik läbivaatus

Kui vangla töötajad on sinu vastu jõudu kasutanud, peaks arst sind läbi vaatama.

Keha läbiotsimine

Mõnikord võidakse sind läbi otsida eeluurimisvangla turvalisuse huvides. Seda peab tegema sinuga samast soost isik. Läbiotsimise eesmärk ei või olla sinu alandamine.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld

Vahi all pidamise ajal füüsilise ahistamise ja hirmutamise tagajärjeks võib olla ebainimlik või alandav kohtlemine. Kinnipidamisel võid tunda end iseäranis haavatavalt, kuna oled ametivõimude kontrolli all ja ei saa lahkuda. Kui sind sellises olukorras halvasti koheldakse, võib selle tagajärjeks olla mitte vaid füüsiline valu ja kannatused, kuid sellel võib olla ka psühholoogiline mõju. Kuid halb kohtlemine peab ulatuma vähemalt raskuse miinimumtasemeni, et see inimõigusi rikuks. Hinnates seda, kas sind on koheldud ebainimlikult või alandavalt, tuleks arvesse võtta halva kohtlemise kestust, selle füüsilist ja psühholoogilist mõju, sinu vanust, sugu ja sinu tervislikku seisundit. Selleks, et halba kohtlemist peetaks piinamiseks, peavad teod olema iseäranis tõsised ja julmad ning põhjustama väga ränki kannatusi. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas sinu õigusi on rikutud.

Õigus elule

Liigse füüsilise jõu kasutamine võib põhjustada kinnipeetava surma. Näiteks, kui valvurid on kasutanud mittevajalikku surmavat jõudu, võib selle tagajärjel olla õiguse elule rikkumine. Loe lisaks selle kohta, kuidas hinnata seda, kas õigust elule on rikutud.