Vahi all pidamise ajal hoitakse sind eeluurimisvanglas. Sul on õigus viibida tingimustes, mis ei ole ebainimlikud ega alandavad. Loe lisaks tingimustest vahi all pidamise kohas.

Üldised kaebused

Kui sa usud, et tingimused eeluurimisvanglas rikkusid sinu õigusi, võid selle üle kaevata eeluurimisvangla juhile või justiitsministeeriumile. Võid nõuda ka hüvitust, kui usud, et oled kannatanud varalist või moraalset kahju.

Menetlus

Nõuet esitades peaksid selgitama kõiki asjassepuutuvaid fakte, ära tooma rikkumise liigi, kuidas see juhtus ja lisama tõendeid, kui sul neid on. Asjassepuutuv asutus ei aruta hüvituse nõuet ka hindamata seda, kas väidetud rikkumised, mille üle kaebasid, ka tegelikult toimusid. Asutus võib paluda, et esitaksid vajadusel veel selgitusi ja dokumente. Menetluskord selle kohta, kuidas küsida hüvitust ja kuidas seda arutatakse, on selgitatud riigivastutuse seaduses.

Edasi kaebamine

Sul on õigus saada oma avaldusele ühe kuu jooksul kirjalik vastus. Kui sa ei ole otsusega rahul, võid selle edasi kaevata halduskohtusse. Otsuses peab olema näidatud, kuhu ja millal edasi kaevata.

Kaebused meditsiiniabi üle

Kui sind vaatas eelvangistuse ajal üle arst ja sa ei olnud rahul saadud ravi kvaliteediga, võid esitada kaebuse Terviseametile. Kaebuse kirjutamise kord on selgitatud Terviseameti veebisaidil. Terviseamet vaatab sinu kaebuse läbi tasuta, teeb otsuse järgmiste sobivate sammude kohta ja küsib sinult vajadusel lisadokumente. 

Muud kaebused

Loe lisaks muude spetsiifiliste eeluurimisvangla tingimuste kohta tehtavate kaebuste kohta.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm