Otsus paigutata isik psühhiaatriahaiglasse vaimse töövõimetuse või piiratud süüdivuse puhul on väga tõsine füüsilise vabaduse piirang. See võib põhjustada tõsist ärevust ja alandust.

Inimõigused peavad seda kinnipidamiseks. Seega tuleb sellist otsust hoolsalt vaagida ning see peab olema õiguspärane. Õiguspärasus tähendab seda, et tahtest olenematu paigutamine peab olema seadusega lubatud ja see ei või olla täide viidud omavoliliselt. Seda, kas paigutamine on tõepoolest vajalik sel kindlal juhul, tuleb alati arvesse võtta.

Seadusega lubatud paigutamine

Õiguspärasus tähendab seda, et seadus selgitab selgelt olukordi, mis puhul kedagi võidakse tema tahtest olenematult psühhiaatriahaiglasse paigutada. Seadus peab selgitama nii sellise paigutamise aluseid kui ka sätestama õiglase ja selge menetluskorra.

Eestis peab kriminaalasjas sundkorras vaimse töövõimetuse või piiratud süüdivuse tõttu raviasutusse paigutamine olema alati seotud kuriteoga, mille isik korda saatis. See peab olema osa kriminaalmenetlusest ja selle otsuse peab tegema kohus. Eestis on sundkorras paigutamise alused ja menetluskord selgitatud karistusseadustikus ja kriminaalmenetluse seadustikus.

Mitte-omavoliline paigutamine

See, et paigas on nii seadus kui menetluskord ei taga alati seda, et paigutamise suhtes tehakse parim otsus. Lisaks sellele, et see on seadusega lubatud, ei või tahtest olenematu paigutamine olla ka omavoliline. Selleks, et vältida omavolilist paigutamist, tuleks arvesse võtta järgmisi tegureid:

  • et isikul on tõepoolest vaimne töövõimetus või piiratud süüdivus, mille on kindlaks teinud pädev asutus ja mida tõendavad objektiivsed tõendid
  • isik on oma vaimse seisundi ja toime pandud kuriteo tõttu ohuks endale ja ühiskonnale ja vajab sundkorras psühhiaatrilist ravi
  • undkorras paigutamise otsus peab selgelt sätestama miks isiku seisund ja toime pandud kuritegu vastavad sundkorras paigutamise alustele
  • isikul peab olema vaimne töövõimetus või piiratud süüdivus sundkorras ravi määrava otsuse täitmise ajal; ekspertarvamus ei või olla aegunud
  • ametivõimud ei või toimida pahausklikult – neil ei või olla sinu sundkorras paigutamiseks varjatud ega ebasobivaid põhjuseid.
  • sind tuleks paigutada asutusse, mis on tõepoolest mõeldud psüühhikahäiretega inimeste raviks. Eestis tähendab see psühhiaatriahaiglat või vangla meditsiiniosakonda.

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Kui sinu tahtest olenematu paigutamine ei vastanud seaduslikele alustele või ei olnud läbi viidud vastavalt kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud menetlusreeglitele, või ei olnud läbiviidud korralikult ja piisavalt õigustatud, võib selle tagajärjeks olla isikuvabaduse ja turvalisuse õiguse rikkumine. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm