Peaksid uurima allolevaid küsimusi, et hinnata, kas sinu laps eraldati oma perest seaduslikult ja kas sinu õigust perekonnaelule on piisavalt austatud. Kui sinu vastus mõnele neist küsimustest on sinu olukorras negatiivne, võib olla rikutud sinu õigust perekonnaelule. Sellisel juhul on sul õigus edasi kaevata. 

Loe lisaks vanema hooldusõiguse peatamisest ja äravõtmisest, kui sinu laps on perekonnast eraldatud vanema hooldusõiguse peatamise või äravõtmise tulemusena.

Loe lisaks suhtlusõigusest, kui neid on piiratud sel ajal, kui sinu laps on perevälises hoolduses.

Kas see on seadusega lubatud?

Lapse perekonnast välja võtmine on lubatud ainult seadusega ettenähtud konkreetsetel juhtudel.

Kui sinu laps on perekonnast eraldatud põhjustel, mis ei ole seadusega ette nähtud, siis on rikutud sinu õigust perekonnaelule. Siis ei ole vaja teisi küsimusi läbi vaadata.

Kas see teenib õiguspärast eesmärki?

Lapse eraldamine oma perest peaks olema suunatud teatud õigustatud huvide kaitsele. Üldiselt on nendeks lapse huvid.

näide Laps võidaks eraldada oma perest, et kaitsta tema tervist, või turvalises keskkonnas arengu huvides.

Kui lapse perekonnast väljavõtmisel ei ole õiguspärast eesmärki, ei ole see seaduslik ja sinu õigust perekonnaelule võidi rikkuda. Siis ei ole vaja uurida lapse perekonnast eraldamise vajalikkust ja proportsionaalsust.

Kas see on vajalik?

Lapse eraldamine oma perekonnast ja tema paigutamine hoolde väljaspool perekonda peab olema vajalik ja sobiv, et kaitsta õigustatud huve. 

Tuleks küsida järgmisi küsimusi, et hinnata, kas selline vajadus oli tõepoolest olemas:

a) Kas lapse elu, tervis või areng on tõsises ohus?

Esiteks peab olema piisavalt konkreetseid tõendeid sellistest ohtudest, näiteks meditsiiniline avaldus või lapse arvamus (avaldus).

Teiseks tuleks hinnata, kas:

 • neid ohte põhjustas lapsevanem
 • laps kannataks vanemapoolse vägivalla all, kui ta perekonda jääks

näide Lapse eraldamine oma perekonnast võib olla vajalik, kui on tugev kahtlus ühe vanema poolsest seksuaalses kuritarvitamisest.

 • laps kannataks ebapiisava hoolitsuse, hariduslike puudujääkide ja vanema emotsionaalse toetamise puudumise tõttu, kui ta perekonda jääks

näide Alkoholisõltuvuse all kannatav lapsevanem ei pruugi pakkuda oma lapsele vajalikku hooldust ja tuge, mis võib õigustada lapse eraldamist oma perekonnast.

 • on ka teisi konkreetseid põhjuseid, miks lapsevanem ei suuda oma lapse eest hoolitseda ja need põhjused ei sõltu lapsevanema käitumisest
 • lapse füüsilise või vaimse tervise seisund nõuab ta paigutamist spetsialiseerunud hoolde- või raviasutusse.

näide Kui vanema vaesus ja/või piisava eluaseme puudumine on küsimus, mida saab lahendada toetusega pädavatelt ametiasutustelt, siis ei oleks see iseenesest piisav ja seaduslik põhjus lapse oma perekonnast eraldamiseks.

oluline Pelk asjaolu, et lapse võiks paigutada tema üleskasvatamiseks kasulikumasse keskkonda, ei ole piisav põhjus lapse eraldamiseks oma perekonnast.

b) Kas õiguspärase eesmärgi saavutamiseks on teisi ja vähempiiravaid meetodeid?

 • Kas oli võimalik pakkuda vajalikku finants- ja sotsiaalabi, et laps saaks oma perekonda jääda?
 • Kas oli võimalik korraldada, et suguluses mitteoleva isiku või hooldusasutuse asemel hoolitseks lapse eest teine lapsevanem, sugulane või lähedane peresõber?
 • Kui laps võeti oma perekonnast välja samal ajal, kui algatati selle lapse lapsendamismenetlus – kas oli võimalik last perekonnast eraldada lapsendamismenetlust alustamata?

näide Kui laps on paigutatud perekonnavälisesse hooldusse ja lapsendamismenetlus on algatatud, peetakse seda meedet eriti tõsiseks. Seda seetõttu, et lapsendamismenetlus lõpeb lapse lõpliku ja pöördumatu oma perekonnast eemaldamisega. 

c) Kas hooldamise otsus väljastati kiiresti?

Kiiresti väljastatud hooldamise otsus (erakorralise kohtumäärusega) on eriti ränk vanema perekonnaelu õiguse piirang. Kuid selline meede on seaduslik, kui selleks on piisavad põhjused.

näide Konkreetse olukorra kiireloomulisus, näiteks lapse elu ja tervise ohustamine, nõuab ametiasutustelt kohest reageerimist ja õigustab sellist erakorralist kohtumäärust.

Kas see on proportsionaalne?

Mõlemad konkureerivad huvid – sinu õigus perekonnaelule ja teiste isikute, näiteks sinu lapse õigustatud huvid – peavad olema omavahel tasakaalus ja riigiasutused peavad leidma õiglase tasakaalu. Peab olema piisavalt argumente, miks teiste huvidel oli sellel konkreetsel juhul suurem kaal. 

Lapse eraldamine oma perekonnast on väga tõsine sekkumine, kuna see jagab perekonna lahku. Lapse huvide kasuks peaks olema piisavalt mõistlikke ja kaalukaid väiteid. Taskaalustamisprotsessis tuleks hinnata järgmisi aspekte:

a) lapse huvid

Lapse huvides on, et sidemed oma perekonnaliikmetega säilivad, välja arvatud juhtudel, kui see kahjustaks lapse tervist ja arengut. Lapse huvide väljaselgitamisel igal konkreetsel juhul peavad ametiasutused arvesse võtma lapse vanust, küpsust ja soove.

näide Lapse soov jääda oma perekonna juurde ei ole määrav, kui perekonda jäämine tähendaks, et ta kannataks tõenäoliselt koduvägivalla all. Sellisel juhul tuleks objektiivselt hinnata, kas lapse huvides oleks tagada tema arenemine turvalises keskkonnas väljaspool oma perekonda.

Lapse vanus, vaimne ja füüsiline seisund mängivad otsustusprotsessis erilist rolli. Mida noorem on laps, seda suurem on võimalus, et peale perekonnast eraldamist, kui laps on antud eestkostja või kasuvanemate hoole alla, loob ta nendega lähedase suhte ja siis võib olla lapse huvides uusi suhteid mitte katkestada. Teisisõnu võib noorema lapse perekonnast eraldamine viia vanematest võõrandumiseni koos palju piiratumate taasühinemise ja peresuhete uuendamise võimalustega.

näide Vastsündinud imiku riigi hoole alla andmine on äärmiselt karm meede ja seda võib kasutada pärast väga hoolikat kaalumist.

b) Millised on vanema omadused ja käitumine lapse suhtes?

 • Kas lapsevanem kannatab sõltuvuse all, mis teeb lapse eest piisavalt hoolitsemise raskeks?
 • Kas vanem on lapse hooletusse jätnud, olnud lapse ja teiste pereliikmete suhtes väärkohtlev ja/või vägivaldne?
 • Kui vanemal on eelpoolmainitud probleemid, kas ta oli motiveeritud vastu võtma ravi ja/või abi ametiasutustelt enne lapse perekonnast eraldamist?
 • Kas lapsevanem on olnud motiveeritud ja koostöövalmis ametiasutuste suhtes, et leida olukorrale parim lahendus enne lapse perekonnast eraldamist?

c) Kas lapse eest hoolitses sugulane või lähedane peresõber?

Sellist meedet loetakse leebemaks piiranguks, kui lapse paigutamist suguluses mitte oleva või tundmatu isiku või spetsialiseerunud hooldusasutuse hoole alla. Näiteks, kui isik paigutatakse sugulase hoole alla, on lapsega ühenduse võtmist ja külastamist lihtsam taotleda ja teostada.

d) Kas vanemal on lubatud oma lapsega ühendust võtta ja temaga suhelda?

Võimalus lapsega ühendust võtta ja temaga kohtuda kui nad on hoole alla võetud vähendab lapse perekonnast eraldamisega põhjustatud karmi mõju vanema õigusele perekonnaelule.

Loe lisaks vanema suhtlusõiguse piirangute seaduslikkuse kohta.  

e) Kas otsustusprotsess oli õiglane?

Kas lapsevanem oli otsustusprotsessi kaasatud?

Lapsevanema kaasamine tagab, et otsus ei ole ühekülgne ja meelevaldne. Vanemal on õigus:

 • olla ära kuulatud ja esitada lapse perekonnast eraldamise vastu väiteid
 • olla olukorrast täiel määral teavitatud ja saada juurdepääs kõigile asjassepuutuvatele tõenditele, mida ametiasutused on kogunud

Olukorda ja selle tagajärgi tuleks psüühikahäire või vaimupuudega lapsevanemale selgitada viisil, mida ta mõistab. See võib hõlmata ka õigusabi andmist ning vajadusel nõu ja juhendamist selle otsimisel.

Kui lapsevanemal ei ole võimalust olla otsustamisprotsessi kaasatud ja ära kuulatud, võib see viia selleni, et rikutud on vanema õigust perekonnaelule. Sellegipoolest ei ole vanema osalemine otsustusprotsessis vajalik erandlikes olukordades, nagu siis kui:

 • vanemat ei suudeta leida
 • vanema füüsiline või vaimne seisund on selline, et ta ei suuda olukorda mõista
 • muudes olukordades, kus see oleks võimatu või liiga raske

Kas ametiasutused on kogu perekonnaolukorda põhjalikult uurinud?

Põhjalik uurimine hõlmab kõigi faktorite ja faktiliste, emotsionaalsete, psühholoogiliste, sisuliste ja meditsiiniliste tegurite ja tõendite uurimist ning lapse ja lapsevanema huvide tasakaalustatud ja mõistlikku hindamist.

See veebileht kasutab küpsiseid. Loe lähemalt

×