Menetlus

Kui vägivallatseja rikub kohtu poolt määratud lähenemiskeeldu, peaks ohver rikkumisest viivitamatult politseile teatama, helistades hädaabinumbril 112.

Menetluse algatamine

Politsei kontrollib, kas süüdlane täidab lähenemiskeelu kohtumäärust ja selles sätestatud meetmeid. Seetõttu on politsei kohustatud alustama kriminaalmenetlust, kui saab teavet, et süüdlane on lähenemiskeeldu rikkunud korduvalt või viisil, mis ohustab ohvri elu, tervist või vara. Praktikas edastab politseile sellise teabe kõige sagedamini ohver ise.

Edasi kaebamine

Kui lähisuhtevägivalla ohver esitab politseile avalduse lähenemiskeelu rikkumise kohta, kuid politsei otsustab siiski kriminaalmenetlust mitte algatada, võib ohver politsei otsuse edasi kaevata prokuratuuri 10 päeva jooksul pärast otsuse kohta teate saamist.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm