Kõik inimõiguste piirangud peavad olema proportsionaalsed. See tähendab, et lisaks seaduslikule alusele ja legitiimsele eesmärgile peavad piiravad meetmed olema tasakaalustatud ja proportsionaalsed ega tohi põhjustada rohkem kahju üksikisiku õigustele kui tuua kasu avalikele huvidele.

Riik peab inimõigusi piiravate meetmete võtmisel alati hindama proportsionaalsust. See hindamine koosneb kolmest peamisest aspektist:

  • kas valitud meetmed sobivad legitiimse eesmärgi täitmiseks
  • kas on olemas alternatiivseid vähem piiravaid meetmeid, mis võiksid olla sama tõhusad legitiimse eesmärgi täitmisel
  • avalikele huvidele tulenev kasu kaalub üles üksikisiku õigustele tekitatud kahju
Meetmete sobivus

Piiravad meetmed peavad olema legitiimse eesmärgi täitmiseks sobivad. See tähendab, et piiravatel meetmetel peab olema mõju ja need peavad olema kõnealuste huvide kaitsmisel tõhusad.

näide Näiteks võivad riigid pandeemia ajal piirata kogunemisvabadust, keelates suured kogunemised. See meede sobib nakkushaiguste leviku piiramiseks ja rahvatervise kaitseks, kuna piirab tihedat kontakti suurte inimrühmade vahel, vältides seeläbi haiguse levikut.

Alternatiivsed meetmed

Inimõigusi piiravad meetmed on vajalikud vaid siis, kui puuduvad muud vähem piiravad meetmed, mis kaitseksid avalikke huve (legitiimset eesmärki) sama tõhusalt kui rakendatavad meetmed. See nõue tagab, et piiravad meetmed ei ole ülemäärased ning isiku õigusi piiratakse avalike huvide kaitseks võimalikult vähe.

näide Erinevad vastandlike arvamustega inimeste grupid võivad soovida korraldada samal ajal avalikku koosolekut ja teavitada politseid koosolekute ajast ja kohast. Kui esineb oht avalikule julgeolekule, peab politsei enne kogunemiste keelustamist kaaluma, kas piirangud, nagu minimaalne vahemaa ja rohkemate politseiametnike kohalolek või muud turvameetmed, võiksid olla tõhusad ja võimaldada mõlemal kogunemisel toimuda.

Inimõiguste piiramise otsuse tegemisel tuleb alati hinnata alternatiivsete meetmete olemasolu, kas individuaalsete otsuste vormis või seadusandliku protsessi käigus.

Proportsionaalsus

Inimõiguste piirangud on proportsionaalsed ainult siis, kui avalikele huvidele saadav kasu kaalub üles üksikisiku õigustele tekitatud kahju. See nõue tagab, et üksikisikule tema õiguste piiramisega pandud koormus on põhjendatud, vajalik ja tasakaalustatud.

See, mis on proportsionaalne, sõltub olukorrast ja isikust ning kohaldatavate piiravate meetmete liikidest. Seega, kui seadus annab riigiasutustele ja ametnikele teatud kaalutlusruumi, peavad nad hinnangu andma igal juhul kõiki juhtumi asjaolusid arvestades.

näide Kohtueelse kinnipidamise algstaadiumis, kui on tõendatud oht, et kahtlustatav võib segada oluliste tõendite kogumist, võib kohtunik panna kahtlustatava eelvangistusse. Kuid uurimise edenedes ja kõigi tõendite kogumisel ei pruugi eelvangistuses viibimine olla enam põhjendatud ja uurimise kaitseks proportsionaalne.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm