Kui inimõiguste piiranguid ei vaidlustata, võib see kiiresti viia kuritarvitusteni. Seetõttu on inimõiguste piirangute vaidlustamise võimalus riigiasutuste kontrolli all hoidmiseks, kuritarvituste ärahoidmiseks ja vigade parandamiseks hädavajalik. Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile on eraldiseisev inimõigus, mis tagab igale isikule võimaluse vaidlustada inimõiguste piirangud sõltumatu asutuse ees, mis saab kontrollida, kas inimõiguste rikkumine on aset leidnud ja vajadusel rikkumist heastada. See õigus tagab inimõiguste tõhususe.

märge Seoses õigusega tõhusale õiguskaitsevahendile võib mõiste "heastamine" viidata hüvitisele, tagajärgede kõrvaldamisele, vabandusele või muudele vahenditele rikkumise heastamiseks. Euroopa Liidus nimetatakse seda õigust mõnikord ka "tõhusa kohtuliku kaitse" põhimõtteks.

Nõuded tõhusale õiguskaitsevahendile

Menetlus, mille eesmärk on kontrollida, kas inimõigusi on rikutud, peab olema nii seaduses kui ka praktikas tõhus. See tähendab, et see peab olema juurdepääsetav ja praktikas tõhusalt töötama.

Menetlus peab pakkuma võimalust vaadata kaebus sisuliselt läbi sõltumatus kohtus või muus sõltumatus asutuses, mis on võimeline kontrollima nii asjakohaseid fakte kui ka õigusakte. Samuti peab see asutus suutma pakkuda sobivat ennetavat või vähemalt kompenseerivat abinõu. Menetlus peab pakkuma õigluse miinimumtagatisi, mis on sarnased õiglase kohtumenetluse õigusega nõutavatele tagatistele. Näiteks peab menetlus põhinema poolte võrdsusel ja eeldab põhjendatud otsust. 

Tõhus õiguskaitsevahend peab vastama järgmistele tingimustele:

  • see peab olema sõltumatu
  • see peab olema juurdepääsetav, kiire ja pakkuma minimaalseid õigluse tagatisi, tagades tingimused, mis võimaldavad taotlejal vaidlustada tema õigusi piiravat otsust (nt poolte võrdsus)
  • kaebust tuleb käsitleda sisuliselt
  • see peab suutma olukorda otseselt heastada, andes asjakohast leevendust, takistama väidetavat rikkumist või selle jätkumist või pakkuma piisavat hüvitist juba toimunud rikkumise heastamiseks

Heastamise viisid

Inimõiguste rikkumise heastamiseks on palju võimalusi. Kui kohus või muud selle rikkumise heastamise eest vastutavad organid on tunnistanud inimõiguste rikkumist, pakuvad nad enamasti rahalist hüvitist. Seda eriti juhul, kui su õiguste rikkumine on toonud kaasa ka sissetuleku või vara kaotuse või muu rahalise kahju.

näide Kui kohus on tuvastanud, et sind on ebaseaduslikult kinni peetud ja lisaks moraalsetele kannatustele on sellega kaasnenud ka saamata jäänud tulu, on sul õigus saada rahalist hüvitist saamata jäänud tulu katteks.

Heastamine võib lisaks rahalisele hüvitisele esineda ka muul viisil, näiteks tagajärgede kõrvaldamise teel. Kui inimõiguste rikkumine on põhjustanud moraalseid kannatusi, nimetatakse seda moraalseks või mittevaraliseks kahjuks. Kõige sobivam hüvitise liik sõltub põhjustatud moraalsete kannatuste tõsidusest ja määratakse igal üksikjuhul eraldi.

näide Eestis annab riigivastutuse seadus õiguse nõuda mittevaralise kahju rahalist hüvitamist süüliselt väärikuse alandamise, tervise kahjustamise, vabaduse võtmise, kodu või eraelu puutumatuse või sõnumi saladuse rikkumise, au või hea nime teotamise korral. Rahalise hüvitise asemel võid taotleda ka riigiasutuselt kõnealuse haldusakti või toimingu õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamist.

Tõhusad õiguskaitsevahendid Eestis

Kui su õigusi on riigiasutuste otsuste või toimingutega rikutud, saad otsuse edasi kaevata kõrgemalseisvale asutusele või ametnikule. Võid pöörduda ka otse halduskohtusse. Kui su õigusi on rikkunud seaduses sätestatud piirang, on halduskohtul võimalus algatada Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus.

Loe lähemalt halduskohtumenetluse kohta.

Kriminaalmenetluse raames tehtud otsustele või toimingutele on kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud eraldi kaebamise kord.

Loe lähemalt kriminaalmenetluse kohta.

Kui leiad, et konkreetne seadus või säte ei ole põhiseadusega kooskõlas või riigiasutused või ametnikud on su õigusi rikkunud, võid pöörduda ka õiguskantsleri poole. Õiguskantsler võib rikkumist uurida, arvamust avaldada ja ettepanekuid teha, kuid ei saa määrata hüvitist.

Loe lähemalt õiguskantsleri kohta.

Pärast seda, kui oled proovinud oma inimõiguste rikkumist riiklikul tasandil edasi kaevata ja heastada, võid esitada kaebuse ka rahvusvahelistele või piirkondlikele inimõiguste institutsioonidele, nagu Euroopa Inimõiguste Kohus või ÜRO inimõiguste komitee.

Loe lähemalt inimõiguste institutsioonide kohta.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm