Võid inimõiguste komiteele avalduse kirjutada, kui usud, et sinu inimõigusi on rikkunud Eesti riigi (või ükskõik mis teise kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile ja selle fakultatiivsele protokollile alla kirjutanud riigi) ametnikud või asutused. 

Ometigi on mõned tingimused, mida pead arvesse võtma enne, kui saad avalduse esitada:

Sinu õiguste rikkumine peab olema seotud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti ja selle protokollides kaasatud inimõigustega

Komitee ei saa läbi vaadata kaebusi, mis ei seostu paktis kaitstud inimõigustega.

näide Inimõiguste komitee ei saa uurida avaldust omandiõiguse või riigi maksupoliitika kohta.

Rikkumine peab olema toime pandud riigiasutuste või -ametnike poolt

Komitee ei saa läbi vaadata eraettevõtete, rahvusvaheliste organisatsioonide või üksikisikute, kes ei esinda Eesti riigiasutusi, otsuseid või tegevusi.

Võid kaevata ainult nende rikkumiste üle, mis on toime pandud sinu või kellegi suhtes, keda sul on õigus esindada

Sa ei või kaevata teise inimese inimõiguse rikkumise üle, välja arvatud juhul, kui sul on selle isiku kirjalik nõusolek või tema esindusõigus. Näiteks võid teise inimese inimõiguse rikkumise üle kaevata siis, kui sulle on väljastatud volikiri selle tegemiseks või kui sul on seadusest tulenev õigus teda esindada (näiteks alaealise lapsevanemal või eestkostjal).

erand Võid kaevata ka teise inimese vastu teostatud rikkumise üle ilma nende kirjaliku nõusolekuta, kuid sel juhul pead tõestama, et nõusolekut oli võimatu saada (näiteks, isik on surnud või kadunud).

Enne kaebuse esitamist inimõiguste komiteele pead esmalt kaebama asutusele, mis vastutab selliste olukordade lahendamise eest Eestis

Komitee ei saa läbi vaadata sinu õiguste võimalikku rikkumist kui sa ei ole esmalt üritanud probleemi lahendada, kasutades kõiki tavapäraseid kaebemehhanisme, mis on sulle kättesaadavad riikliku õiguse kohaselt.

näide Kui usud, et kohtunik sinu asjas ei ole sulle andnud võimalust väljendada oma väiteid, pead sellest kaebama kõrgema astme kohtule. Ainult siis, kui kõrgema astme kohus ei vaata läbi sinu kaebust ega paranda rikkumist, võid esitada kaebuse inimõiguste komiteele.

Peaksid oma kaebuse esitama niipea, kui võimalik peale seda, kui oled ammendanud kõik kättesaadavad riiklikud kaebemehhanismid

Avaldus koos kõigi lisadokumentidega tuleks saata komiteele niipea, kui võimalik. Avalduse saatmiseks pole kindlat tähtaega, kuid kui see on saadetud 5 aastat peale riiklikku otsust, võib komitee selle läbivaatamisest keelduda.

Sinu inimõiguste rikkumine ei saa olla juba lahendatud või läbi vaadatud mõne teise inimõigusteorgani poolt

Kui rikkumisega tekitatud kahju on parandatud või hüvitatud Eesti kohtute või riigiasutuste või teiste rahvusvaheliste kohtute poolt, keeldub inimõiguste komitee sinu avaldust vastu võtmast.

näide Kui sinu kaebus selle olukorra kohta on juba Euroopa Inimõiguste Kohtus läbi vaadatud, ei võeta sinu kaebust selles rikkumises vastu.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm