Vaenukuriteod

Vaenukuriteod on süüteod, mis on ajendatud eelarvamustest teatud ühiskonnagruppide suhtes. Need kuriteod erinevad teistest kuritegudest motiivi tõttu. Vaenukuritegusid võib esineda erinevates vormides.
Kaasuse kokkuvõte

Nachova ja teised vs. Bulgaaria


Euroopa Inimõiguste Kohus
06.07.2005

Asjaolud

Kaebajad Anelia Nachova, tema ema Aksiniya Hristova, Todorka Rangelova ja Rangel Rangelov on roma päritolu Bulgaaria kodanikud. Juhtum puudutab kaebajate ühe sugulase, pr Nachova isa ning Rangelova ja Rangelovi poja tapmist sõjaväepolitseiniku poolt, kes üritas neid vahistada. Naaber väitis, et kuna tema lapselaps – noor poiss – viibis tulistamise lähedal, palus naaber major G.-lt luba läheneda ja lapselaps ohu juurest eemale viia. Major G. oli oma relvaga tema poole osutanud, öeldes: "Te kuradima mustlased!".

Kaebus

Kaebajad väitsid, et eelarvamustel ja vaenulikul suhtumisel roma päritolu inimestesse oli otsustav roll tulistamiseni viinud sündmustes ja tõhusa uurimise läbiviimata jätmisel.

Kohtuotsus

Kohus leidis, et igasugused tõendid ametivõimude poolt öeldud rassistlike solvangute kohta operatsiooni ajal, mis hõlmas jõu kasutamist etnilisest või muust vähemusest pärit isikute vastu, olid väga asjakohased küsimuses, kas vaenukuritegu oli aset leidnud. Kui sellised tõendid uurimise käigus ilmsiks tulid, tuli neid kontrollida ja võimalike rassistlike motiivide paljastamiseks tuli läbi viia kõigi asjaolude põhjalik uurimine.

Kuid vastutavad asutused ei olnud midagi teinud naabri ütluste või jõu kasutamise vajalikkuse põhjuste kontrollimiseks. Nad olid asjakohaseid fakte eiranud ja uurimise lõpetanud, kaitstes seeläbi major G.-d süüdistuse esitamise eest.

Seega leidis kohus, et ametivõimud ei täitnud kohustust, mis tuleneb konventsiooni artiklist 14 koosmõjus artikliga 2, astuda kõiki võimalikke samme uurimaks, kas diskrimineerimine võis sündmustes rolli mängida või mitte.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm