Taotlus andmete kasutajale

Sul on õigus saada andmetöötlejalt järgmist teavet:

  • milliseid salvestusi on kogutud
  • kui kaua on salvestusi kogutud
  • millistele teistele isikutele või asutustele on videosalvestusi avaldatud
  • videosalvestuste töötlemise eesmärk, õiguslik alus ja meetod.

Andmetele juurdepääsu kohta võid täpsemalt lugeda siit.

Kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui andmetöötleja on keeldunud sulle nimetatud teavet andmast, on sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Oma kaebuses peaksid ära tooma: 

  • Milliste toimingute tegemist andmetöötlejalt ootad? 
  • Peamised argumendid, miks andmetöötleja peaks võimaldama sulle juurdepääsu andmetele.
  • Vajalikud asjakohased dokumendid oma avalduse põhjendamiseks.

Andmekaitse Inspektsioon hindab, kas andmetöötleja on käitunud teabe andmisest keeldudes õiguspäraselt ja vajaduse korral nõuab andmete avaldamist. 

Kaebus

Kui sa ei ole Andmekaitse Inspektsiooni tegevusega rahul, on sul võimalus tehtud toimingud ja langetatud otsused vaidlustada halduskohtus ja lisaks nõuda tehtud toimingu või langetatud otsusega kaasnenud kahju hüvitamist. Selle kohta, kuidas Andmekaitse Inspektsiooni tegevust halduskohtus vaidlustada, leiad rohkem informatsiooni halduskohtumenetluse seadustikust.

Halduskohus hindab, kas andmetöötleja on käitunud õiguspäraselt ja vajadusel kohustab Andmekaitse Inspektsiooni nõudma andmetöötlejalt andmete avaldamist. Juhul, kui sa oma hagis seda nõudnud oled, võib kohus nõuda ka kantud kahjude hüvitamist.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm