Palve kujutise kasutajale

Kui avaliku võimu kandja või eraõiguslik isik omab videosalvestusi, mis kujutavad sinu käitumist, on sul õigus taotleda nende kustutamist, kui sa:

  • ei nõustunud filmimisega; ja/või
  • arvad, et puuduvad asjassepuutuvad põhjused, miks andmetekasutaja peaks salvestuse säilitama.

Seega, näiteks, kui sind on ostlemise käigus poes jälgitud ning oled salvestusel tuvastatav, võid taotleda poe juhatuselt selle salvestuse hävitamist, kui puuduvad kindlad õigpärased eesmärgid selle säilitamiseks – näiteks, kui see on vajalik intsidendi uurimiseks.

Andmekaitse Inspektsioon

Kui pilti kasutav asutus või isik aga ei ole uuendamise või kustutamisega nõus, võid pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Oma pöördumises peaksid ära tooma:

  • Milliste toimingute tegemist andmetöötlejalt ootad? 
  • Peamised argumendid, miks peaks andmetöötleja võimaldama sinu pildi(piltide) kustutamist.
  • Vajalikud asjakohased dokumendid oma avalduse toetamiseks.

Andmekaitse Inspektsioon hindab, kas andmetöötleja on käitunud teabe andmisest keeldudes õiguspäraselt ja nõuab vajaduse korral andmete avaldamist. 

Kaebus haltuskohtusse

Kui sa ei ole Andmekaitse Inspektsiooni tegevusega rahul, on sul võimalus tehtud toimingud ja langetatud otsused halduskohtus vaidlustada ja lisaks nõuda tehtud toimingu või langetatud otsusega kaasnenud kahju hüvitamist. Selle kohta, kuidas Andmekaitse Inspektsiooni tegevust halduskohtus vaidlustada, leiad rohkem informatsiooni halduskohtumenetluse seadustikust.

Halduskohus hindab, kas andmetöötleja on käitunud õiguspäraselt ja vajadusel kohustab Andmekaitse Inspektsiooni nõudma andmetöötlejalt pildi uuendamist või kustutamist. Juhul, kui sa oma hagis seda nõudnud oled, võib kohus nõuda ka kantud kahjude hüvitamist.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm