Eraruumi monitoorimine

Videovalvet kasutatakse sageli eraruumides, mida kasutavad eraisikud või asutused ja mis võivad olla ka avalikkusele ligipääsetavad. Sellisteks ruumideks on näiteks kaubanduskeskused, erakoolid ning –haiglad ja kontorid. Videovalve ei ole lubatud paikades, kus inimesed vajavad rohkem privaatsust, nagu näiteks tualettruumides ja proovikabiinides. Videovalve on lubatud vaid seaduses loetletud juhtudel.

Videovalvest teavitamine ja nõusolek

Sisenedes videovalve all olevasse eraruumi, annad videovalve kohaldamiseks oma nõusoleku. Seega tuleb sind eelnevalt videovalvest teavitada, sest ainult nii saab su nõusolek olla kehtiv. Vastutav isik või asutus peab sind teavitama sellest, milliseid jälitusseadmeid kasutatakse ning kes vastutab salvestatud informatsiooni töötlemise eest. Enamasti on see info leitav vastavatelt teabetahvlitelt. 

Proportsionaalsus

Isegi siis, kui oled olnud nõus, et sind mõnes eraruumis viibides video teel jälgitakse, peab valve kohaldamine ja salvestatud andmete edasine töötlemine olema proportsionaalne, s.t. olema seatud eesmärgi saavutamiseks vajalik ning sobiv nii mahult kui sisult. Seetõttu ei tohi koguda andmeid, mida õiguspärase eesmärgi saavutamiseks ei vajata. Samuti ei tohi sind kujutavaid videosalvestisi hoida kauem, kui vajalik ega kalduda kõrvale töötlemise esialgsest eesmärgist. Kui salvestisi soovitakse kasutada teistel eesmärkidel, on selleks vaja sinu nõusolekut.  

Avalikustamine

Sind kujutavaid videosid ei tohi (välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel) ilma sinu loata kolmandate isikutega jagada.

Kui arvad, et videovalve on toimunud õigusvastaselt või olnud ebaproportsionaalne, siis võid selle kohta esitada kaebuse. Kaebuse esitamise kord

Sind kujutavate videosalvestiste avalikustamise kohta saad rohkem lugeda siit.
Videosalvestiste töötlemisest seoses kuriteoga saab täpsemalt lugeda siit.
Töökohal rakendatava videovalve kohta saab lugeda siit.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm