Legitimate purpose

Videovalve teostamine avalikus ruumis, nagu näiteks tänavatel, avalikes haridusasutustes, raamatukogudes, haiglates või teistes avalikes asutustes on lubatud ainult siis, kui see teenib mõnda õiguspärast eesmärki, milleks võib olla näiteks avaliku korra kaitse või kuriteoennetus. Kohtades, kus inimesed vajavad suuremal määral privaatsust, näiteks tualettruumides või proovikabiinides, ei ole videovalve lubatud.

Videovalvest teavitamine

Pea meeles, et kui viibid alal, mis on videovalve all, on sul õigus seda teada. Sinu teavitamiseks kasutatakse reeglina vastavaid sümboleid ja märke, välja arvatud juhul, kui teavitamine võib ohustada näiteks kriminaalmenetluse raames läbiviidavate jälitustoimingute eesmärki. Enamasti aga peab vastutav asutus sind teavitama videovalve korrast ja sellest, milline asutus vastutab salvestatud andmete töötlemise eest. 

Milliseid inimõiguste rikkumisi võib esineda?

Avalikes kohtades läbiviidav videovalve, millega ei kaasne andmete säilitamist, ei riiva enamasti põhiõigusi. Videomaterjali salvestamine, säilitamine ja edasine kasutamine mistahes viisil aga kujutab endast isikuandmete töötlemist ja riivab seega puudutatud isikute õigust eraelu kaitsele. Sealjuures kujutavad endast privaatsuspõhiõiguse rikkumist vaid õigusvastased riived.

Kas videovalvet on teostatud õiguspäraselt?

Hindamaks, kas videovalvet on läbi viidud õiguspäraselt ning kas selle käigus on sinu privaatsust austatud, tuleks vastata allpool välja toodud küsimustele. Kui vastad mõnele neist eitavalt, on tõenäoliselt rikutud sinu õigust privaatsusele. Sel juhul võid esitada kaebuse.

Kas videovalve kohaldamine on seadusega lubatud?

Videovalve, filmitava materjali salvestamine ja edasine töötlemine saab toimuda ainult õiguslikul alusel. Lisaks isikuandmete kaitse üldmäärusele annab teatud tingimustes videovalveks õigusliku aluse ka näiteks korrakaitseseadus, mille järgi võib politsei kasutada ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks avalikus ruumis jälitusseadmestikku. Videovalve kohaldamisest teavitamise kord tuleneb vabariigi valitsuse määrusest.

Kui videovalveks ning filmitava materjali salvestamiseks õiguslik alus puudub, on valve kohaldamine olnud õigusvastane ning sinu õigust privaatsusele on rikutud. Sellisel juhul puudub vajadus edasiseks analüüsiks.

Kas see teenib õiguspärast eesmärki?

Videovalve ja salvestise edasine töötlemine peab teenima õiguspärast eesmärki. Selleks võib olla näiteks: 

  • avalik julgeolek
  • kuriteoennetus, uurimine ning õigusemõistmine
  • avaliku korra kaitse
  • lastekaitse

Kui videovalvel ning salvestise edasisel töötlemisel puudub õiguslik eesmärk, on tõenäoliselt sinu õigust privaatsusele rikutud ning sel juhul ei ole vaja edasi analüüsida, kes riive oli vajalik ning sobiv. 

Kas see on vajalik?

Videovalve peab olema õiguspärase eesmärgi saavutamiseks vajalik ja sobiv. Kogutud informatsioon peab olema eesmärki arvestades oluline ning asjakohane. Lisaks sellele ei tohi leiduda põhiõigusi vähem riivavaid, kuid samavõrd tõhusaid alternatiive. 

Hinnates videovalve proportsionaalsust ning vajalikkust, tuleb lähtuda järgmistest küsimustest:

  • Kas salvestatud materjali maht on proportsionaalne ning vajalik? Kas on muuhulgas salvestati materjali, mis ei aita õiguspärase eesmärgi saavutamisele kaasa?
  • Kas kogutud informatsiooni on hiljem töödeldud ka muudel eesmärkidel kui algselt ettenähtud õiguspärasel eesmärgil? Kui nii, siis on selleks vaja sinu luba.
  • Kas andmeid on säilitatud kauem kui eesmärgi saavutamiseks vajalik?

Salvestisi peaks säilitama vaid väga piiratud perioodi, välja arvatud siis, kui neid kasutatakse näiteks kriminaalmenetluses. Peale ettenähtud säilitamisperioodi lõppu või seda, kui andmeid enam seatud eesmärgi saavutamiseks ei vajata, tuleks need hävitada.

Kas see on proportsionaalne?

Konkureerivaid huve, sinu huvi kontrollida oma kujutise töötlemist ja sellele vastanduvaid teiste isikute huve, tuleb teineteisega võrdlevalt analüüsida ning leida õiglane tasakaal. Ühtede huvide allutamist vastanduvatele õigushüvede kaitse nimel tuleb veenvalt põhjendada. 

Õiglase tasakaalu leidmiseks tuleb arvesse võtta järgmisi aspekte:

a) Kui pika perioodi vältel videovalvet rakendati? Kas seda tehti süstemaatiliselt?

Kui videovalvet rakendati süstemaatiliselt ja võrdlemisi pika perioodi vältel, siis on sinu õigust eraelu kaitsele riivatud suuremal määral. Valve kohaldamine peaks lõppema koheselt kui see pole enam õiguspärase eesmärgi saavutamiseks vajalik. 

b) Kas salvestisi jagati teiste isikutega?

Sind kujutavaid videosalvestisi ei tohi jagada teiste isikutega, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

Sind kujutavate videosalvestiste avalikustamise kohta saad rohkem lugeda siit.
Videosalvestiste töötlemisest seoses kuriteoga saab täpsemalt lugeda siit.
Töökohal rakendatava videovalve kohta saab lugeda siit

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm