Taotlus tööandjale

Sul on õigus oma tööandjalt küsida järgnevat teavet:

  • mis liiki andmeid on sinu kohta kogutud
  • mis isikutele või ametivõimudele on sinu isiklikku teavet avaldatud
  • sinu andmete kogumise eesmärki, seaduslikku alust ja meetodit

Loe lisaks juurdepääsust oma isikuandmetele.

Kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui sinu tööandja on keeldunud edastamast sulle taotletud teavet, on sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Oma kaebuses peaksid ära tooma:

  • millist tegevust tööandjalt ootad
  • võimaluse korral asjassepuutuvad sätted, mida rikuti
  • argumendid selle kasuks, miks tööandja oleks pidanud sinu taotluse rahuldama
  • samuti lisa oma arvamust toetavaid dokumente, kui neid on

Edasi kaebamine halduskohtule

Kui sa ei ole rahul Andmekaitse Inspektsiooni otsusega, võid selle vaidlustada halduskohtus ning lisaks küsida Andmekaitse Inspektsiooni keeldumise eest hüvitist. Halduskohtumenetluse seadustikust võid saada lisainformatsiooni selle kohta, kuidas valmistada ette oma avaldust, ning tutvuda ka teiste nõuetega.

Halduskohus hindab seda, kas tööandja toimis õiguspäraselt, ning vajadusel võib kohustada Andmekaitse Inspektsiooni nõudma sinu tööandjalt juurdepääsu sinu isikuandmetega seotud andmetele. Kohus võib määrata ka hüvitise, kui oled seda taotlenud.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm