Taotlus andmete kasutajale

Sul on õigus nõuda andmetöötlejalt enda isikuandmete uuendamist, parandamist või kustutamist. 

Kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui andmetöötleja peaks sellest mingil põhjused keelduma, on sul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni. Oma kaebuses peaksid ära tooma: 

  • milliste toimingute tegemist andmetöötlejalt ootad
  • võimaluse korral ka selle, milliseid norme on juurdepääsu võimaldamisest keeldudes rikutud
  • peamised argumendid, miks peaks andmetöötleja sulle andmetele juurdepääsu võimaldama
  • vajalikud asjakohased dokumendid oma avaldumise toestamiseks

Andmekaitse Inspektsioon hindab, kas andmetöötleja on käitunud juurdepääsu andmisest keeldudes õiguspäraselt ja vajaduse korral nõuab andmete avaldamist. 

Kaebus

Kui sa ei ole Andmekaitse Inspektsiooni  tegevusega rahul, on sul võimalus tehtud toimingud ja langetatud otsused vaidlustada halduskohtus ja lisaks nõuda tehtud toimingu või langetatud otsusega kaasnenud kahju hüvitamist. Selle kohta, kuidas Andmekaitse Inspektsiooni tegevust halduskohtus vaidlustada, leiad rohkem informatsiooni halduskohtumenetluse seadustikust.

Halduskohus hindab, kas andmetöötleja on käitunud õiguspäraselt ja vajadusel kohustab Andmekaitse Inspektsiooni nõudma andmetöötlejalt andmete kustutamist või uuendamist. Juhul, kui sa oma hagis seda nõudnud oled, võib kohus nõuda ka kantud kahjude hüvitamist.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm