Isiklik sfäär

Avaliku elu tegelased välja arvatud, ei tegutse eraisikud reeglina avalikus sfääris ning nende tegemised ei kuulu avalikkuse huviorbiiti. Seega võivad nad eeldada, et nende privaatsust austatakse. Eraisikuna on sul õigus keelduda enda kujutise salvestamisest isikliku elu kontekstis ning selle töötlemisest või avaldamisest, üldiselt peab su privaatsus olema tugevalt kaitstud. Näiteks on väga keeruline õigustada seda, kui keegi teeb sinust salaja su kodus pilti. 

Avalik sfäär

Kui tegutsed eraisikuna avalikus sfääris, võivad su tegevused pakkuda avalikkusele huvi. Sellistes olukordades ei saa su privaatsus olla sedavõrd tugevalt kaitstud. Näiteks võid sa olla mõne avaliku elu tegelase lähisugulane ning seetõttu sattuda avalikkuse huviorbiiti. Samuti võib sinu tegemistel olla uudisväärtus näiteks siis, kui võtad osa avalikust meeleavadusest. 

Õigus privaatsusele vs. sõnavabadus

Kui keegi jäädvustab fotodel või videol olukordi, mille vastu on suur avalik huvi, ja hiljem need salvestised avaldab, ja tema tegevuse õiguspäraseks eesmärgiks on avalikkuse teavitamine ja diskussiooni tekitamine, siis kaitseb tema tegevust sõnavabadus.  Ka sellistel juhtudel peab teiste isikute kujutise kasutamine olema õiguspärane. 

Kas sinu kujutist on töödeldud õiguspäraselt?

Selleks, et hinnata, kes sinu kujutist on töödeldud õiguspäraselt, peaksid vastama allpool ära toodud küsimustele. Kui vastad mõnele neist eitavalt, võidi andmete töötlemisel rikkuda sinu õigust privaatsusele. Sellisel juhul on sul õigus esitada rikkumise kohta kaebus. Kaebuse esitamise kohta.

Kas kujutise töötlemine on seadusega lubatud?

Sinu kujutise töötlemine peab olema seadusega lubatud. Näiteks näeb isikut tõendavate dokumentide seadus ette, et isikut tõendavatesse dokumentidesse kantakse isiku foto. Samuti näeb iskuandmete kaitse seadus ette, et isikuandmeid tohib ilma andmesubjekti loata ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Kui su kujutise töötlemine ei ole seadusega lubatud, on tõenäoliselt rikutud su õigust privaatsusele ja edasiseks analüüsiks pole põhjust.

Kas su kujutise töötlemine teenib mõnda õiguspärast eesmärki?

Sinu kujutise töötlemisel peab olema õiguspärane eesmärk. Selleks võib olla näiteks:

  • isikutuvastus
  • ajakirjandusvabadus
  • teiste isikute õigus teabele
  • kunstivabadus
  • kuriteoennetus, kriminaalmenetlus ja kuriteo-uurimine

Kui sinu kujutise töötlemisel puudub õiguspärane eesmärk, on tõenäoliselt rikutud sinu õigust privaatsusele ning puudub vajadus analüüside riive proportsionaalsust ning vajalikkust.  

Kas see on vajalik?

Sinu kujutise töötlemine peab olema õiguspärast eesmärki silmas pidades vajalik ja sobiv. Töödeldav teave peab olema mahult ja sisult asjakohane ning seatud eesmärgi saavutamiseks vajalik. Lisaks sellele ei tohi leiduda põhiõigusi vähem riivavaid, kuid sama tõhusaid alternatiivseid vahendeid õiguspärase eesmärgi saavutamiseks. Näiteks tuleks sündmuste kajastamisel küsida, kas ühiskonna informeerimise seisukohast on osaliste fotode avaldamine oluline ja vajalik. 

Kas see on proportsionaalne?

Konkureerivaid huve, sinu huvi kontrollida oma kujutise töötlemist ja sellele vastanduvaid teiste isikute huve, tuleb teineteisega võrdlevalt analüüsida ning leida õiglane tasakaal. Ühtede huvide riivamist vastanduvate õigushüvede kaitse nimel tuleb veenvalt põhjendada. 

Tasakaalu leidmiseks on vaja hinnata erinevaid asjaolusid. 

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm