Kui sind kahtlustatakse kuriteo toimepanemises või sa oled süüdi mõistetud, siis võib sinu andmete kogumine, töötlemine ja avaldamine olla sinu jaoks väga tõsiste tagajärgedega. See puudutab ka sinu kujutist, mille töötlemine rikub su õigust privaatsusele juhul, kui see ei vasta teatud tingimustele. 

Kas sinu kujutist on töödeldud õiguspäraselt?

Selleks, et hinnata seda, kas sinu kujutist on töödeldud õiguspäraselt, peaksid vastama allpool loetletud küsimustele. Kui vastad mõnele neist eitavalt, võidi andmete töötlemisel rikkuda sinu õigust privaatsusele. Sellisel juhul on sul õigus esitada rikkumise kohta kaebus

Kas kujutise töötlemine on seadusega lubatud?

Sinu kujutise töötlemine peab olema seadusega lubatud. Näiteks näeb kriminaalmenetluse seadustik ette, et kuriteo uurimise käigus võib seotud isikuid filmida ja pildistada ning neid salvestisi hiljem kohtus kasutada. Samuti näeb isikuandmete kaitse üldmäärus ette, et isikuandmeid tohib ilma andmesubjekti loata ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega. Kui su kujutise töötlemine ei ole seadusega lubatud, on tõenäoliselt rikutud su õigust privaatsusele ja edasiseks analüüsiks pole põhjust.

Kas sel on seaduslik eesmärk?

Sinu kujutise töötlemisel peab olema õiguspärane eesmärk. Selleks võib olle näiteks:

  • isikutuvastus riigiasutuste ja eraõiguslike asutuste jaoks
  • ajakirjandus- ja meediavabadus
  • teiste isikute õigus teabele
  • kunstivabadus
  • kriminaalpreventsioon, uurimine ja kriminaalvastutusele võtmine
  • retsidivismivastane võitlus
  • riigi julgeoleku kaitse

Kui sinu kujutise töötlemisel puudub õiguspärane eesmärk, on tõenäoliselt sinu õigust privaatsusele rikutud ning puudub vajadus analüüsida riive proportsionaalsust ning vajalikkust.  

Kas see on vajalik?

Sinu kujutise töötlemine peab olema õiguspärast eesmärki silmas pidades vajalik ja sobiv. Töödeldav teave peab olema mahult ja sisult asjakohane ning seatud eesmärgi saavutamiseks vajalik. Lisaks sellele ei tohi leiduda põhiõigusi vähem riivavaid, kuid sama tõhusaid alternatiivseid vahendeid õiguspärase eesmärgi saavutamiseks. 

Kas see on proportsionaalne?

Konkureerivaid huve, sinu huvi kontrollida oma kujutise töötlemist ja sellele vastanduvaid teiste isikute huve, tuleb teineteisega võrdlevalt analüüsida ning leida õiglane tasakaal. Ühtede huvide riivamist vastanduvate õigushüvede kaitse nimel tuleb veenvalt põhjendada. 

Tasakaalu leidmiseks on vaja hinnata järgmisi asjaolusid:

(a) Foto jäädvustamise viis ja kontekst

Kriminaalmenetluse kontekstis on võimalik seotud isikuid prokuratuuri või kohtu loal pildistada ning filmida ilma nende nõusolekuta. 

(b) Isiku staatus

Kas sa oled eraisik või avaliku elu tegelane? Viimasel juhul võib olla ühiskonnal kõrgendatud huvi saada teada sinu seotusest kuriteoga.

(c) Kuriteo liik

Mis liiki kuriteoga on tegu? Kui tegemist on näiteks mõrva või mõne suurfirma poolt toimepandud maksupettusega, on ilmselt avalikkuse huvi selle kuriteo vastu kõrgendatud. See tähendab, et sellistel juhtudel kehtivad isikute privaatsusele madalamad kaitsestandardid. 

(d) Fotol oleva isiku eelnev käitumine

See tingimus on oluline siis, kui oled varem avalikustanud ajakirjandusele fotosid ja isiklikku teavet. Sellisel juhul oled oma tegudega andnud märku, et nõustud oma eraelu arutamisega ajakirjanduses ja seetõttu ei saa sa eeldada, et su õigus privaatsusele vastab samavõrra tugevatele kaitsestandarditele, kui nende isikute puhul, kes pole kunagi oma andmete seesuguse töötlemise ja avalikustamisega nõustunud. Ometi ei tähenda tõsiasi, et isik on eelnevalt ajakirjandusega koostööd teinud, et tal puudub igasugune sõnaõigus fotode avalikustamise juures.

(e) Foto sisu ja vorm ning selle avaldamise tagajärjed 

Kas foto on avaldatud kontekstis, kus selle juures olev informatsioon võib viia valearusaamade tekkeni? Kas sind on kujutatud solvaval viisil? Kui foto avaldamine võib riivata su au, väärikust või mainet, siis võib olla tegu avaliku laimuga, mida tuleks uurida kriminaalmenetluse korras. 

Kas avalikustamine on põhjustanud sulle vaimset stressi või sind muul moel kahjustanud? Sel juhul on su õigust privaatsusele tõenäoliselt eriti tugevalt riivatud. 

Kui populaarne on ajaleht või internetilehekülg, kus foto avaldati? Mida suurem on oletatav lugejaskond, seda tugevamalt on su õigust privaatsusele riivatud.

(f) Artikli ja foto omavaheline seos

Kui foto on mõeldud illustreerima ajakirjanduslikku artiklit, siis tuleks küsida, kas avaldatud foto ja artikkel on omavahel seotud? Samuti on oluline, et kaasnev tekst oleks terviklik ja asjakohane. Nii artikli kui ka foto avaldamine peab teenima avalikke huvisid ja andma edasi korrektset informatsiooni asjakohases kontekstis. Samuti tuleb pöörata tähelepanu sellele, kas su kujutise avaldamine on rikkunud su au, väärikust või head nime, kuna Eesti Vabariigi põhiseaduse § 17 sätestab, et kellegi au ega head nime ei tohi teotada, ning laim võib olla aluseks kahjunõudele tsiviilõiguslikus korras.   

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm