Isikuandmed

Enamasti ei räägi me andmetest üleüldiselt, vaid isikuandmetest. Isikuandmed on igasugune teave, mis puudutab sind kui isikut ja võimaldab sind tuvastada. Selline teave (nagu näiteks fotod või sünnikuupäev) võimaldab teha järeldusi su isiku ja eraelu kohta.

Eriliiki isikuandmed

Teatud liiki isikuandmeid loetakse eriliiki isikuandmeteks. Need andmed paljastavad isiku rassilise või etnilise kuuluvuse, poliitilised, religioossed või maailmavaatelised veendumused, seksuaalse sättumuse, ametiühingusse kuulumise või on seotud isiku tervise või seksuaaleluga. Biomeetrilised andmed ja geeniandmed on samuti eriliiki isikuandmed.

Eriliiki isikuandmed puudutavad eriti isiklikke ja intiimseid eluvaldkondi, seetõttu võib nende seadusevastane või hooletu töötlemine viia eelarvamuste tekke või diskrimineerimiseni. Nendel asjaoludel on eriliiki isikuandmete töötlemine üldiselt keelatud, välja arvatud erandjuhtudel. Üheks erandjuhuks on isiku selgesõnaline nõusolek. Eriliiki isikuandmete töötlemise kohta saab lähemalt lugeda isikuandmete kaitse üldmäärusest.

Isikuandmete ja erinevad eluvaldkonnad

Andmeid võib jaotada ka vastavalt eluvaldkonnale, mida need puudutavad. Näiteks: 

  • terviseandmed - näiteks vereproovi tulemused ja rakunäidised
  • biomeetrilised andmed puudutavad isiku füüsilisi omadusi. Biomeetrilised andmed on näiteks sõrmejäljed või fotod, mis on tehtud isikutuvastuse eesmärgil
  • süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude või nendega seotud turvameetmetega seotud isikuandmed

Andmeformaadid

Andmed võivad esineda erinevates vormides ning erinevatel kandjatel, kirjutatuna paberile või edastatud kõnes, samuti võivad andmekandjateks olla videod, fotod, sõrmejäljed või rakunäidised.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm