Selleks et teha kindlaks, kas andmete töötlemine on õiguspärane, tuleb vastata järgmistele küsimustele:

Kas seadus lubab andmete töötlemist?

Andmetöötlus peab olema seadusega lubatud.  

näide Sinu töökohas võib tööandja kasutada turvakaamerat, sest tal on õigus kehtestada töökeskkonna reeglid.

Kas andmete töötlemisel on õiguspärane eesmärk?

Andmete töötlemine peab toimuma õiguspärase eesmärgi huvides. Andmekaitse kontekstis on iseäranis olulised kolm alljärgnevat eesmärki: 

  • avalik ohutus
  • avaliku korra tagamine ning kuriteoennetus
  • teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitse

näide Kui lasteaia territooriumil on videovalve, siis on seda vaja laste ja nende vanemate õiguste ning vabaduste kaitseks. 

Kas andmete kogumine on vajalik?

Igasugune õigusriive peab olema vajalik ning õiguspärase eesmärgi saavutamiseks sobiv. See tähendab, et ei tohi olla õigusi vähem riivavaid, kuid võrdselt või enam tõhusaid alternatiive. 

näide Kui ajalehes avaldatakse sinust pilt, mis on jäädvustatud massimeeleavaldusel, siis ühelt poolt annab sõnavabadus ajakirjanikele õiguse kajastada olulisi sündmusi, teisalt tuleks kaaluda näo varjamist fotol, et kaitsta sinu õigust eraelule ning sinu südametunnistusvabadust.

Kas andmete kogumine on proportsionaalne?

Põhiõiguste riive peab kaitstavat õigushüve arvestades proportsionaalne olema . See tähendab, et konkureerivaid huve tuleb hinnata ning teineteisega võrrelda, misjärel peab leidma õiglase tasakaalu. Põhjused, mis õigustavad põhiõiguse riivet, peavad olema asjakohased ning piisavad konkreetseid asjaolusid arvestades. 

näide Kui su töökohas seatakse sisse videovalve, siis peab tööandja põhjendama, miks on tema huvide kaitse kaalukam kui sinu huvi kontrollida oma kuvandi salvestamist ja töötlemist.  

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm