Eraomandis olevad andmebaasid ja registrid kuuluvad äriühingutele või muudele eraõiguslikele asutustele. Andmete kogumine ja säilitamine nendes andmebaasides ja registrites võib, juhul kui see ei ole toimunud õiguspäraselt, rikkuda sinu õigust privaatsusele. 

Õiguspärane töötlemine

Andmete töötlemine eraomandis olevates registrites ja andmebaasides on lubatud vaid isikuandmete kaitse üldmääruses ette nähtud juhtudel ning korras. 

Nõusolek

Erinevalt avalikest andmebaasidest ja registritest, on andmete töötlemiseks eraomandis olevates andmebaasides vaja õiguslikku alust, näiteks sinu nõusolekut. See tähendab, et saad vabalt otsustada, kas nõustud oma andmete kogumise ning säilitamisega. Samuti võid oma nõusoleku alati tagasi võtta. 

näide Kui soovid avada pangaarvet, küsib pank su isikuandmeid ja kontaktinfot, et salvestada need klientide andmebaasi. Nii pangakonto avamine kui ka nõusoleku andmine andmete tõõtlemiseks on vabatahtlikud. Seega tähendab andmete andmisest keeldumine loomulikult seda, et pank lihtsalt ei luba sul arvet avada. 

Proportsionaalsus

Kõik andmetöötlustoimingud peavad olema kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Need peavad töötlemise eesmärke arvestades olema nii mahult kui sisult vajalikud ning sobivad. 

Samuti ei tohi andmeid säilitada kauem, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi nimel. Samuti ei tohi seda muudel eesmärkidel töödelda. Kui töötlemine kaldub oma algsest eesmärgist kõrvale, on edasiseks töötlemiseks tingimata vaja sinu nõusolekut.

Avalikustamine

Ilma sinu nõusolekuta ei tohi su andmeid avaldada kolmandatele isikutele nagu äriühingud, riigiasutused või eraisikud, välja arvatud seaduses ammendavalt loetletud juhtudel. 

Kaitse

Seaduses või muus allikas peab olema ette nähtud tõhusad ja asjakohased tagatised sinu andmete kuritarvitamise või õigusvastase töötlemise puhuks. Loe täpsemalt oma õiguste kaitsmisest sellises olukorras.

Inimõiguste giid

Inimõiguste hariduse Euroopa platvorm